Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 02 mei 2019

Meer tijd nodig voor procedure omgevingsvergunning kap 343 bomen N319 Ruurlo-Groenlo (gemeente Berkelland)


Provincie Gelderland heeft de gemeente Berkelland verzocht om het besluit op de aanvraag voor de omgevingsvergunning kap voor 343 bomen aan de N319 een aantal weken uit te stellen.

De gemeente vroeg de provincie om een uitwerking op detailniveau van de aanvraag. Hiervoor is meer tijd nodig. De gevolgen voor het geplande het groot onderhoud aan de weg worden nog onderzocht. De komende tijd wordt een informatiecentrum in de directe omgeving ingericht waarin belangstellenden een toelichting kunnen krijgen op het groenplan en de geplande werkzaamheden. De provincie heeft hiertoe besloten op basis van de maatschappelijke onrust die is ontstaan rond de geplande kapwerkzaamheden.

Veiliger bermen vergroten de overlevingskansen
Naast maatregelen voor groot onderhoud aan de N319 staan ook maatregelen op stapel ter verbetering van de verkeersveiligheid. De bermen worden veiliger ingericht. In een veilige berm staan zo min mogelijk obstakels. Dit vergroot de overlevingskans voor de automobilist als hij van de weg raakt. Daarnaast zijn de bermen ook een uitweg of stopplek bij calamiteiten. De wegbeheerders hanteren een veilige marge van 4,5 meter tot 6 meter obstakelvrij. In deze zone langs de N319 staan zo'n 1200 bomen. De provincie hanteert 4,5 meter als uitgangspunt en weegt zes aspecten bij het maken van een plan voor de veilige bermen. Dit zijn de landschappelijke inpassing van de weg, de ecologische waarde en de vitaliteit van de bomen, draagvlak, beheer en onderhoud in de toekomst en verkeersveiligheid. De provincie kapt dus niet zonder meer alle bomen binnen de 4,5 meter. Daar waar landschappelijk gewenst, plant de provincie ook bomen in deze zone, mits dit (veilig) kan.

Combinatie met duurzaam herstel van de cultuurhistorische bomenlaan
In de bomenlaanstructuur die kenmerkend is voor de N319 en de Achterhoek zijn afgelopen decennia veel bomen uitgevallen. Hierdoor zijn in de bomenrijen grote gaten gevallen of staan er helemaal geen bomen meer. Dit heeft te maken met allerlei veranderingen de afgelopen tientallen jaren waardoor de druk op de wegberm toenam. Zoals het leggen van kabels en leidingen en de aanleg van de parallelweg. Hier kunnen niet zonder meer nieuwe bomen tussen worden geplant vanwege de ligging van kabels en leidingen, een verkeersonveilige standplaats of door concurrentie (licht en ruimte) in groeiplaats van de nog overgebleven bomen. Hierdoor komt de ecologische waarde van de laan, en daarmee ook de biodiversiteit, steeds verder onder druk te staan.

Het wegtracé is verdeeld in 16 compartimenten. In 6 compartimenten van de 16 worden bomen terug geplant op een standplaats met voldoende onder- en bovengrondse groeiruimte op ruimere afstand van de rijbaan. Zo wordt ervoor gezorgd dat de ecologisch waardevolle bomenlaan ook voor toekomst duurzaam in stand gehouden blijft. Daarnaast zorgt de gecompartimenteerde aanpak ervoor dat grote delen van de laanstructuur niet aangepakt worden. Daardoor is de landschappelijke en ecologische impact van het laanherstel op de korte termijn beperkt.

Met de geplande maatregelen zet de provincie in op duurzaam herstel van de laanstructuur langs de N319 Ruurlo-Groenlo die past bij het groene karakter van de Achterhoek. Op sommige delen langs de weg waar dit veilig kan wordt vangrail met een houten uitstraling benut om de bomen af te schermen en de veiligheid te verhogen. Door al deze maatregelen wordt ook de verkeersveiligheid op dit traject verbeterd.

Herplant van 480 bomen in meerdere soorten
Langs de N319 op het tracé staan ruim 1000 bomen langs de parallelweg en hoofdrijbaan. In totaal staan er 343 bomen op de nominatie om gekapt te worden. 43 bomen omdat ze aan de weg staan of op plaatsen waar het zicht wordt belemmerd. 300 bomen vanwege een combinatie van veiligheid en laanherstel. Minimaal 430 bomen worden teruggeplant. Dit zijn meerdere boomsoorten waardoor de biodiversiteit toeneemt en er minder kans is op ziekten en plagen. Het definitieve aantal bomen dat teruggeplant moet worden, wordt bepaald in de omgevingsvergunning. Naar verwachting worden dit dus meer dan 430 bomen. Uitgangspunt is dat de bomen langs de weg of in de regio terug worden geplant.

Informatiecentrum
De provincie betreurt de maatschappelijke onrust die is ontstaan naar aanleiding van de aanvraag van de omgevingsvergunning kap. De provincie begrijpt de emoties die mensen hebben rond het kappen van bomen, maar bestrijdt dat het hier gaat om kaalslag of financieel gewin. Het groenplan is er juist op gericht om de bomenlaan voor de toekomst te behouden. Ook de provincie hecht aan het groene karakter van Gelderland en het versterken van de biodiversiteit. Gedurende de aanvraagperiode van de omgevingsvergunning kap en de periode van beroep en bezwaar richt de provincie een informatiecentrum in in de directe omgeving. Hier komt meer informatie over de afwegingen en het eindbeeld dat wordt nagestreefd en is persoonlijk gesprek met deskundigen mogelijk. Totdat het informatiecentrum er over ongeveer drie weken is, is iedereen ook van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Aan te vragen via provincieloket@gelderland.nl

Groot Onderhoud
Eens keer per negen jaar krijgt een provinciale weg in Gelderland een nieuwe asfaltlaag. Dit moment wordt aangegrepen om samen met professionele partijen zoals gemeenten, politie, hulpdiensten en belangengroepen zoals LTO en TNL te onderzoeken of de weg ook veiliger gemaakt moet worden. Dit wordt in samenspraak met de directe omgeving gedaan.  Zo ook bij de N319. Na een intensief proces in 2017 en 2018 van afwegen en overleggen met professionals en belangengroepen zoals de Bomenstichting Achterhoek, is het plan voor de weg nu klaar om in het najaar uitgevoerd te worden. De verwachting is dat de uitvoering later gaat plaatsvinden.