Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 24 april 2019

Kap honderden eiken N319


In de gemeente Berkelland zijn er grote zorgen vanwege de geplande kap van honderden eiken langs de N319 tussen Ruurlo en Groenlo.


Op de website van de provincie Gelderland wordt aangegeven dat er groot onderhoud gepland staat aan deze weg en dat er een onderzoek komt naar bomen in de obstakelvrije zone. Uit onderzoek blijkt volgens de provincie dat het aantal ernstige ongevallen aanzienlijk afneemt wanneer een 80 km/uur weg een zogenaamde obstakelvrije zone heeft van minimaal 4,5 meter. Daarom heeft men liever geen bomen binnen deze obstakelvrije zone. Bomen hebben langs wegen en in het landschap echter een belangrijke meerwaarde als het gaat om ruimtelijke kwaliteit. Ook hebben zij een belangrijke waarde als het gaat om natuur, milieu en klimaat. Daarnaast heeft de provincie een belangrijke voorbeeldfunctie. We moeten er alles aan doen om onze Gelderse groene streken te behouden. Daarom hebben de PvdA Gelderland en GroenLinks Gelderland de volgende vragen:

1. Is GS het met ons eens dat het in een keer kappen van 343 eiken langs de N319 zorgt voor een grote kaalslag in dit gebied? Zijn zij dit echt van plan? En zo ja, waarom is hier voor gekozen en niet voor een meer landschappelijk en ecologisch verantwoorde oplossing?

2. Klopt het dat voor het deeltraject Warnsveld-Vorden-Ruurlo van diezelfde N319 is besloten om het overgrote deel van de bomen in de obstakelvrije zone van 4,5 meter te laten staan en dat er zelfs herplant plaatsvindt binnen de obstakelvrije zone? Zo ja, waarom is hier wel voor de meer landschappelijk en ecologisch verantwoorde oplossing gekozen?

3. Hoe onveilig is de Groenlose weg ten opzichte van andere wegen? Op basis van welke cijfers (bijv. het aantal ongelukken) wordt deze weg als onveilig bestempeld vanwege de bomen die er langs staan? Hebben bomen echt alleen een negatieve invloed op het verkeer?

4. Is er een beplantingsplan en herplantplan hoe de landschappelijke kwaliteit van de N319 nu en in de toekomst behouden blijft en versterkt gaat worden. Worden gekapte bomen in het gebied zelf gecompenseerd?

5. Eiken hebben een belangrijke ecologische waarde en ook in Gelderland staat de biodiversiteit onder druk. Op welke wijze wordt de huidige ecologische waarde van de beplanting langs de N319 behouden en versterkt?

6. In de beantwoording van schriftelijke Statenvragen PS2017-776 van statenlid de heer W. Witteveen (GroenLinks) en mevrouw A. Penninx (PvdA) over bomenkap langs provinciale wegen geeft GS aan dat zij burgers en andere belanghebbenden bij haar plannen voor de reconstructie van wegen betrekt. In de verkenningsfase van trajecten worden oplossingen voor knelpunten besproken. De kap van honderden eiken is een duidelijk knelpunt. Is GS bereid om samen met de omwonenden en belanghebbenden nogmaals dit knelpunt te bespreken. Op welke wijze kan de landschappelijke en ecologische waarde in het gebied zo goed mogelijk worden versterkt? Nu en in de toekomst?