Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 25 januari 2019

College besluitenlijst 22 januari 2019


Concept besluitenlijst van de B&W vergadering van 22 januari 2019

De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • E.J. de Haan (wethouder)
 • H. van Zeijts (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuurs adviseur)
Afwezig:  
 
 • -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 15-01-2019

Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 15-01-2019 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2019-133356 Lidmaatschap Gasfabriek Deventer
Ruimte (E.J. de Haan)
Het college besluit om voor een periode van een jaar lid te worden van de Gasfabriek te Deventer.

2019-133621 Damwand Twentekanaal
Ruimte (E.J. de Haan) 

 
 1. In te stemmen met het rechttrekken van de damwand in het Twentekanaal bij Bruil/Reudink en hiervoor een budget van € 28.000,00 beschikbaar te stellen 

2019-133743 Ontwerp bestemmingsplan Tramstraat 13 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Lochem West’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming 'gemengd' in een woonbestemming en het aanpassen van het bouwvlak om de gewenste uitbouw mogelijk te maken.

2019-133884 * Vaststelling bestemmingsplan Zwiepseweg 143a Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Zwiepseweg 143a Lochem digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buZwiepseweg143aLo-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buZwiepseweg143aLo-BP41.dwg.

2019-133903 * Vaststelling bestemmingsplan Startdijk 2 Eefde
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Startdijk 2 Eefde digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buStartdijk2Ee-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buStartdijk2Ee-BP41.dwg.

2019-133924 * Vaststelling bestemmingsplan Dijkmansweg 3 Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Dijkmansweg 3 Laren digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buDijkmansweg3La-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buDijkmansweg3La-BP41

2019-133930 * Raadsvoorstel Zienswijze bestuursagenda GGD NOG en uitgangspuntenbrief
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts) 

 
 1. Kennis nemen van de concept-‘bestuursagenda 2019-2023’ en de ‘uitgangspuntenbrief’ voor de begroting 2020 (financieel en beleidsmatig kader) van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 2. De conceptzienswijze over de ‘bestuursagenda 2019-2023’ en over he t financiële en beleidsmatige kader 2020 vast stellen.
 3. Het bestuu r van de GGD NOG op de hoogte te stellen van de Lochemse zienswijze. 

2019-133943 * Vaststelling bestemmingsplan Pekkeriet 3 Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Pekkeriet 3 Laren digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buPekkeriet3La-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buPekkeriet3La-BP41

2019-133975 Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2018
Control (B.J. Groot Wesseldijk)  

 
 1. De auditcommissie schriftelijk consulteren over het voornemen van het college om aan het normenkader een meerjarig karakter toe te kennen;
 2. De auditcommissie consulteren over de onderwerpen waaraan bij de accountantscontrole 2019 extra aandacht aan te geven. 

2019-134524 * Memo juridische gevolgen besluitvorming gemeenteraad bestemmingsplan Klein Docht
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Memo juridische gevolgen besluitvorming gemeenteraad bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 29-01-2019

de secretaris,                                              de burgemeester,