Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 21 december 2018

College besluitenlijst 18 december 2018


Concept besluitenlijst A van 18 december 2018.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
 • E.J. de Haan (wethouder)
 • H. van Zeijts (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuurs adviseur)
Afwezig:
 
 • -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 11-12-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 11-12-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-105611 Laten vervallen vaste periodiekdatum 1 januari
Bestuur, Personeel en Communicatie (S.W. van 't Erve)
Ingestemd met wijziging van de Aanvullende bepalingen bij 3.4 CAR/UWO.

2018-125645 * Verordening Winkeltijden
Bestuur en Organisatie (E.J. de Haan)

2018-129311 * Raadsvoorstel Verkeer Schoolomgeving De Garve
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)
Het voorstel Aanvullende Verkeersmaatregelen Schoolomgeving MSG De Garve ter besluitvorming voorleggen aan de vergadering van de gemeenteraad op 4 maart 2019.

2018-129491 FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren
Bestuur en Organisatie (S.W. van 't Erve)
Ingestemd met de wijzigingen van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst (CARUWO) conform de circulaire van het LOGA van 26 juli 2018 TAZ/U201800624

2018-130258 Besteding reserve Bovenwijks Laren III
Bestuur en Organisatie (B.J. Groot Wesseldijk)
Ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van 4.187 euro voor de afwerking en het onderhoud van het pumptrackterrein in Laren.

2018-130265 Benoeming ambtenaren burgerlijke stand
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)

 
 1. De dames L. Sueters en: S. te Veldhuis- Somberg te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Lochem

2018-130824 Afrekening krediet uitbreiding Joppeschool
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)

 
 1. Afrekening krediet Joppeschool vaststellen op € 79.878,16 en dit bedrag betaalbaar stellen.
 2. Brutovloeroppervlakte na uitbreiding vaststellen op 811 m2 t.b.v. 125 leerlingen.

2018-130942 Voorstel wijzigen uitnodigingsbeleid leveranciers
Financiën en Facilitair (S.W. van 't Erve)

 
 1. Ingestemd met het uittreden van gemeente Lochem uit de Procedure Groslijstensystematiek met Brummen en Zutphen.
 2. Komen tot een geschikte systematiek voor het uitnodigingsbeleid van gemeente Lochem waarbij oog is voor het lokale en regionale midden en klein bedrijf.

2018-130973 Bezwaarschrift tegen afwijzing tegemoetkoming planschade Dorpsstraat 10 te Almen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Reclamant ontvankelijk verklaard
 2. Het bezwaarschrift ongegrond ve rklaard, met een aanvullende motivering

2018-131071 Aanvraag innovatiebudget klimaat en energie 2018
Ruimte (H. van Zeijts)
LochemEnergie heeft 1 aanvraag ingediend met 3 voorstellen voor een bijdrage uit het innovatiebudget:

 
 1. In te stemmen met een bijdrage van € 36.300,- (incl btw) uit het innovatiebudget 2018 voor het realise ren van een snellaadstation door LochemEnergie.
 2. In te stemmen met een bijdrage van € 14.260,- (inclusief BTW) uit het innovatiebudget 2018 voor het plaatsen van een slimme bandenpomp door Stichting de Groene Garage in samenwerking met LochemEnergie.

2018-131169 * Schriftelijke vragen aanpassing OZB tarief
Financiën en Facilitair (B.J. Groot Wesseldijk)

2018-131247 * Beantwoording schriftelijke vragen CDA kruising N346 Almenseweg
Ruimte (E.J. de Haan)

2018-131450 Verkenning Thermische Energie uit afvalwater en oppervlaktewater
Ruimte (H. van Zeijts)
Instemmen met een bijdrage van € 25.000,-- uit het innovatiebudget klimaatneutraliteit voor een verkenning naar Thermische Energie uit Afvalwater en Oppervlaktewater.

2018-131461 Ontwerp bestemmingsplan Rosmaatsteeg 1 Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Middels een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

2018-131471 Ontwerp bestemmingsplan Onder de Linden 9 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Middels een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Lochem-Oost’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de maatschappelijke bestemming in een woonbestemming ten behoeve van twee woningen.

2018-131495 Vangnet Participatiewet 2018
Maatschappelijke ontwikkeling (E.J. de Haan)
Het rapport "Vangnet Participatie 2018" vast te stellen.

2018-131617 * Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Lochem 2019
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)

 
 1. Vaststellen beleidsregels Jeugdhulp
 2. De gemeenteraad informeren met bi jgevoegd memo

2018-131644 * Gewijzigde begroting Delta 2019
Maatschappelijke ontwikkeling (E.J. de Haan)

 
 1. De begrotingswijziging 2019 van Delta en de bijbehorende memo voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen aan de Raad.
 2. Geen zienswijze me t betrekking tot de begrotingswijziging 2019 van Delta in te dienen.

2018-131662 Principebesluit Holtmark 3 Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe medewerking verlenen aan het toestaan van burgerbewoning in de bedrijfswoning Holtmark 3 Harfsen.

2018-131670 Principeverzoek Raadhuisstraat 2 Eefde
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Kern Eefde 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de maatschappelijke bestemming in een woonbestemming ten behoeve van twee woningen.

2018-131750 last onder dwangsom parkeren ijsbaan
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)
besluit last onder dwangsom ijsbaan Lochem illegaal parkeren

2018-131761 Integrale opdracht 't Baken
Maatschappelijke ontwikkeling (E.J. de Haan)

 
 1. Vaststellen van de opdracht aan 't Baken als opgenomen in de bijlage.

2018-132062 * Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Delta
Maatschappelijke ontwikkeling (E.J. de Haan)

 
 1. De raad te verzoeken om in te stemmen met de wijziging van de GR Delta conform inliggend voorstel.
 2. De GR Delta, onder voorwaarde van verkregen instemming van de raad, te wijzigen conform voorligge nd concept.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 08-01-2019

de secretaris,                                             de burgemeester,