Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 31 oktober 2018

College stuurt watertakenplan naar raad


Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland stelt de gemeenteraad voor om het watertakenplan 2019 – 2023 vast te stellen.

In het watertakenplan beschrijven wij de inrichting en het beheer van de afvalwaterketen (riolering en zuivering) en het watersysteem. Dit plan is een concrete uitwerking van de Watervisie Berkelland 2030 die de gemeente samen met het waterschap Rijn en IJssel heeft opgesteld. Het Watertakenplan is de opvolger van het bekende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Naast onze zorgplichten spelen wij met dit watertakenplan in op het veranderende klimaat, de duurzaamheidsopgaven en technologische ontwikkelingen. Zo kunnen we ook in de toekomst een veilig en goed functionerende afvalwaterketen en watersysteem waarborgen. Door een goede inrichting en afstemming van het gezamenlijk beheer streven we naar een goede waterkwaliteit in het stedelijk gebied. Wij verhogen de ruimtelijke kwaliteit van ons gebied door het ontwikkelen van een programmatische aanpak van de waterkwaliteit.

Medicijnresten uit afvalwater
Wij sporen foute aansluitingen in de riolering op en zorgen dat deze op de juiste wijze worden aangesloten. Ook werken wij aan een strategie met apothekers en huisartsen voor het omgaan met medicijnresten in afvalwater en wordt op de zuivering Ruurlo gewerkt aan de technische mogelijkheden om medicijnresten te zuiveren uit het afvalwater.

Voorlichting
Wij gaan aandacht besteden aan voorlichting en communicatie richting inwoners en bedrijven. Onze voorlichting is gericht op bewustwording en participatie. Wij werken een communicatiestrategie uit met als doel het creëren van bewustwording bij inwoners en het bieden van een handelingsperspectief.

Minder tegels en asfalt, meer groen
Samen met onze inwoners en bedrijven kunnen wij gebouwen en terreinen aanpassen. Denk aan minder tegels en asfalt en meer groen, aan regentonnen of groene daken en aan vijvers. Ook boeren, bedrijven, scholen en inwoners kunnen hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door zelf regenwater op te vangen of her te gebruiken.

Omvangrijk rioolstelsel
Naast deze maatregelen voert gemeente Berkelland het beheer over 280 kilometer vrijverval riolering in de kernen, 665 kilometer drukriolering in het buitengebied, 1700 pompunits in het buitengebied, ruim 14.000 kolken en nog diverse aanverwante zaken. Een omvangrijk areaal en dus een grote opgave.

Rioolheffing
Een belangrijk uitgangspunt in het watertakenplan is dat de gemeentelijke rioolheffing met maximaal 2% (exclusief inflatie) stijgt. Daarmee voldoet het aan de randvoorwaarden die zijn gesteld in het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP 2013 -2018). Daarnaast wordt € 1,9 miljoen uit de voorziening ingezet tot 2023.