Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 26 oktober 2018

College besluitenlijst 23 oktober 2018


Concept besluitenlijst van de B&W vergadering van 23 oktober 2018

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • B.J. Groot Wesseldijk (locoburgemeester)
 • H. van Zeijts (wethouder)
 • E.J. de Haan (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuurs adviseur)
Afwezig:
 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 16-10-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 16-10-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

  2018-124108 * Raadsmonitor Sociaal Domein 1e halfjaar van 2018
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)
Voor u ligt de Raadsmonitor Sociaal Domein over het 1e halfjaar van 2018. Deze raadsmonitor wordt halfjaarlijks aangeboden aan de gemeenteraad

  2018-124715 * Jeugdhulp: Eindevaluatie lokale pilots
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)

 

1. De eindevaluaties van de volgende lokale pilots jeugdhulp zijn          vastgesteld:
a. Pilot vroeg-ambulante hulp bij huisartsen
b. Pilot casusregie en monitoring intensieve hulpvormen
c. Pilot gezinscoaches op basisscholen
2. Ingestemd om de nieuwe werkwijze v an de pilots te integreren in t’ Baken.
3. Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad

  2018-125967 * Verordening commissie Bezwaarschriften 2019
Bestuur en Organisatie (S.W. van 't Erve)

 
 1. De gemeenteraad voorstellen de Verordening van de gemeenteraad van Lochem houdende regels voor de werkwijze en het functioneren van de commissie Bezwaarschriften 2019 vast te stellen.

  2018-125986 herbenoeming lid onafhankelijke commissie Bezwaarschriften
Bestuur en Organisatie (S.W. van 't Erve)

 
 1. Mevrouw M.G.M. Wolbrink- Meijerink voor een periode van 4 jaar met ingang van 2 december 2018 herbenoemen als lid van de commissie Bezwaarschriften.

  2018-126259 verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Graanweg Lochem
Ruimte (E.J. de Haan)
Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein naast Villa Locheym (tegenover perceel Graanweg 50) te Lochem aan de Graanweg door het plaatsen van bord E6 van het RVV 1990

  2018-126376 * Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)

 
 1. Het voorstel Adviesraad Sociaal Domein ter besluitvorming voorleggen aan de vergadering van de gemeenteraad op 17 december 2018;
 2. Gelijktijdig met in pro cedure brengen van de voornoemde verordening de werving van de onafhankelijk voorzitter en de leden van de adviesraad starten (bevoegdheid college).
 3. Vanuit de gemeente een accounthouder aan te wijzen als ee rste aanspreekpunt voor de contacten met de Adviesraad Sociaal Domein.

  2018-126390 * Vaststelling bp Bosrijk Ruighenrode
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Het bestemmingsplan Bosrijk Ruighenrode digitaal gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buRuighenrodeLo-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buRuighenrodeLo-BP41.dwg.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswi jze zoals verwoord in de nota van zienswijze.

  2018-126758 Fysieke afsluiting spoorwegovergang Hulzerdijk
Ruimte (E.J. de Haan)
Instemmen met Fysieke afsluiting spoorwegovergang Hulzerdijk

  2018-126795 * Verordening Jeugdhulp Lochem 2018
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)

 
 1. Vast stellen Verordening Jeugdhulp Lochem 2018
 2. Raadsvoorstel aan bieden aan de raad

  2018-126851 * Tweede Financiele Verkenning 2018 VNOG
Bestuur en Organisatie (S.W. van 't Erve)

 
 1. Memo ter kennisgeving aanbieden aan de raad.
 2. Bestuurlijke reactie geven op de Tweede Financiële Verkenning 2018 van de VNOG

  2018-126856 Nadeelcompensatieregeling
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG 2018, ter uitwerking van de AVOI, vast te stellen als nadere regel van de AVOI;
 2. De huidige Nadeel compensatie regeling kabels en leidingen van 15 maart 2016 in te trekken;
 3. Het besluit onder 1 bekend te maken en op de dag na bekendmaking in werking te laten tred en.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 30-10-2018

de secretaris,                     de burgemeester,