Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 27 augustus 2018

Collegebesluitenlijst 21 augustus 2018


De besluitenlijst ( concept) van de B&W-vergadering van 21 augustus 2018.

Locatie: Gemeentehuis
Lijst A (openbaar)

 Aanwezig:

 
  • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
  • E.J. de Haan (wethouder)
  • H. van Zeijts (wethouder)
  • R. Starke (secretaris)
  • B. Verboom (bestuursadviseur)
 Afwezig:

 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 14-08-2018

Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 14-08-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-119898 Aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektriche auto's
Ruimte (E.J. de Haan)
Locatie: Hoofdstraat 25 Gorssel

2018-120668 Benoeming burgerlid welstand
Publiekscontacten (B.J. Groot Wesseldijk)
Mw. C. van Wijhe met ingang van 1 september 2018 benoemd als burgerlid welstand, voor een periode van drie jaar

2018-120817 Definitieve omgevingsvergunning Hoofdstraat 51-53 Gorssel
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk) 

 
  1. Ingestemd met het verlenen van de omgevingsvergunning voor de locatie Hoofdstraat 51-53 Gorssel, waarbij het woon en winkelgebouw wordt herbouwd en met goothoogte wordt afgeweken van het bestemmingsplan. 

2018-120878 * Wijziging verordening reclamebelasting 2018
Financiën en Facilitair (B.J. Groot Wesseldijk)

2018-120922 * Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Rengersweg (ong.) in Lochem
Ruimte (H. van Zeijts)  

 
  1. Te verklaren geen bedenkingen te hebben (‘verklaring van geen bedenkingen’) ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonnepark aan de Rengersweg (ong.) in Lochem.  
  2. Het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders in het geval er geen zienswijzen omtrent de verklaring van geen bedenkingen naar voren zijn gebracht.

2018-120942 Instellen 30 km/h zone Hoofdstraat Gorssel
Ruimte (E.J. de Haan)
De maximum snelheid van 30 km/h zone uit te breiden over de gehele lengte van de Hoofdstraat en Nijenbeeksepad te Gorssel, alsmede de voorrangsregeling op te heffen op de aansluiting van de Hoofdstraat met de: Wiltinkhof, Nijenbeeksepad, Esdoornlaan en de Lindelaan

2018-121135 * Bestemmingsplan Leichelweg 8-14 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Leichelweg 8-14 Lochem digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.loLeichelweg8tm14-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_ NL.IMRO.0262.loLeichelweg8tm14-BP41.dwg.

2018-121149 * Wro coördinatieregeling Graafschapterrein Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het project uitbreiding supermarkten Graafschapterrein en herinrichting Graafschapterrein aanwijzen als een project waarop het Wro-coördinatiebesluit (artikel 3.30, lid 1, sub b Wro) van toepassing is.

2018-121319 Voorschot reclamebelasting
Ruimte (E.J. de Haan)
Besluit

2018-121438 * Vaststelling bestemmingsplan Kamperweg 18-20 Gorssel
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Kamperweg 18-20 Gorssel digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.goKamperweg18Go-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.goKamperweg18Go-BP41.dwg.

2018-121485 Principeverzoek Onder de Linden 9 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Lochem-Oost 2011’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de maatschappelijke bestemming in een woonbestemming ten behoeve van twee grondgebonden woningen

2018-121517 verkoop bouwkavel Westermark
Financiën en Facilitair (E.J. de Haan)
verkoop bouwkavel Laren III (Westermark)

2018-121530 Straatnaam Stijgoord toekennen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Straatnaam 'Stijgoord' toekennen aan de openbare ruimte in plangebied Stijgoord

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 28-08-2018
 
 
de secretaris,                                                de burgemeester,