Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 11 juni 2018

Jaarrekening 2017 laat gezonde financiële positie zien


In de jaarstukken 2017 staat wat we hebben gedaan, welke inkomsten de gemeente had en welke uitgaven en investeringen we deden in het afgelopen jaar.

Ook geeft het een overzicht van onze vermogenspositie. De jaarrekening 2017 bedraagt 77 miljoen euro en sluit met een voordelig resultaat van 1,6 miljoen euro.

Door een verplichte administratieve omzetting in de balans, komen we echter uit op een tekort van 462.000 euro. Hiermee was rekening gehouden en dit wordt 

opgevangen vanuit de algemene reserve.

Wat is gerealiseerd in 2017?
Een greep van wat in 2017 is gedaan. Afgelopen oktober is de nieuwe duurzame brandweerkazerne/gemeentewerf in Hengelo geopend. Hiermee is een toekomstbestendige brandweerzorg en beheer van onze openbare ruimte gewaarborgd. Om het vrijwilligerswerk te ondersteunen, stelden we vrijwilligersorganisaties vrij van gebruikers- en eigenaarsbelasting van hun accommodaties en schaften we voor hen de kosten voor een verklaring omtrent gedrag en evenementenvergunning af. We pleegden onderhoud aan ca. 3.000 extra bomen en een groot aantal houtsingels. De Baakse Beek kreeg een grote opknapbeurt en is nu een heerlijke plek om te recreëren. Voor jongeren kwam er op een aantal plekken in Bronckhorst de mogelijkheid een eigen huis te bouwen. Om duurzaam leven te stimuleren, reikten we voor het eerst de Duurzaamheidsprijs uit, waarmee in de Hengelose Spalstraat geveltuintjes zijn aangelegd. Verder stelden we  beleid vast om mantelzorgers nog beter bij te kunnen staan bij hun belangrijke zorg voor hun naasten. We zorgden dat er één aanspreekpunt voor hen kwam: onze sociale teams. De voorwaarden voor een mantelzorgwoning werden versoepeld. De mantelzorgwaardering (geldbedrag) en de verwendag, die u zeer waardeert, blijven.

Wat zien we verder?
De raad wordt voorgesteld de budgetten (in totaal 420.000 euro) van enkele projecten die nog lopen of later van start gaan door te zetten naar 2018. Dit betreft onder meer de aanpak van armoedebestrijding onder jeugd en ouderen, enkele landschapsprojecten en de reconstructie in Voor-Drempt. De kosten voor afvalinzameling vielen hoger uit dan de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Inwoners scheiden hun afval goed en voor dit tekort was al een budget gereserveerd. Ook op het gebied van zorg en welzijn zijn de kosten hoger dan de inkomsten die we hiervoor van het rijk ontvangen. De afgelopen jaren was er op de jaarrekening een overschot te zien en daarvan is een deel vastgezet om de hogere verwachte zorgkosten enige tijd op te vangen. Bronckhorst wil een sociale gemeente zijn, waar inwoners de zorg krijgen die nodig is en dat gebeurt. De zorg- en afvalkosten zijn echter wel aandachtspunten voor de komende periode.

Reserves
Bronckhorst kent een gezonde algemene reserve van ca. 47 miljoen. Dit zit voor een groot deel in eigendommen, die zijn nodig voor het uitvoeren van onze taken. Denk aan de sporthallen, het gemeentehuis en de werf, scholen, riolering, onze machines, voertuigen etc. Doordat we hiervoor weinig leningen hebben en dus weinig rente hoeven te betalen, is er financiële ruimte voor goede regelingen voor inwoners. De blijverslening is daar een mooi voorbeeld van. Dat geldt ook voor de subsidie die we hebben waarmee u uw sociale idee mogelijk kunt maken etc.

Meer info
De raad beslist
B en w vragen de raad in te stemmen met de jaarstukken 2017. De raad bespreekt dit in de commissievergadering van 4 juli 2018 en beslist erover tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2018. De complete jaarstukken kunt u nalezen op de pagina Vergaderingen gemeenteraad'.