Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 01 juni 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 29 mei 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


Concept besluitenlijst van de B&W vergadering van 29 mei 2018

De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)
Aanwezig:

 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)
  • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
  • E.J. de Haan (wethouder)
  • H. van Zeijts (wethouder)
  • R. Starke (secretaris)
  • B. Verboom (bestuurs adviseur)

Afwezig:

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 22-05-2018

Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 22-05-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-110748 * begroting Het Plein 2019
Maatschappelijke Ontwikkeling (Niet van toepassing)

2018-114285 * Gunning accountantsdiensten 2018-2022
Control (S.W. van 't Erve)Raadsvoorstel waarin de gunning wordt onderbouwd voor de aanbesteding van accountantsdiensten. Een commissie van 6 raadsleden en wethouder, concerncontroller, hoofd financien en griffier hebben na beoordeling van de beantwoording van open vragen en van de interviews / presentaties door de accountantskantoren, unaniem besloten voor de keuze van inschrijver 2. Zie voor verdere toelichting de nota.

2018-114386 Principeverzoek Bouwhuisweg 4 Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

2018-114420 * Benoemen AB leden Regio Stedendriehoek
Bestuur, Personeel en Communicatie (S.W. van 't Erve)

 
  1. Ingestemd met de benoeming van burgemeester en wethouders in externe organen, en hen te machtigen om de gemeente Lochem te vertegenwoordigen in aandeelhoudersvergaderingen volgens verdeling in bijlage 1.
  2. De benoeming van burgemeester van ’t Erve en wethouders Groot Wesseldijk en De Haan in AB Regio Stedendriehoek voorleggen aan de raad.

2018-114444 * Begroting Delta 2019
Maatschappelijke Ontwikkeling (E.J. de Haan)Memo voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de raad.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 05-06-2018

de secretaris,                                   de burgemeester,