Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 24 mei 2018

Nieuw college staat voor behoorlijke opgave


Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kaderbrief 2019 vastgesteld.

 


Met de kaderbrief geeft het college inzicht in de actuele beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.  Als voorbereiding op de Begroting 2019 maakt het college de komende periode samen met de politiek en inwoners beleidskeuzes. Basis daarvoor zijn de kaderbrief en het coalitieakkoord ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’ Ook bij de uitwerking blijft het college politiek en inwoners actief betrekken.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “Van het Rijk krijgen we een behoorlijke bijdrage voor de komende jaren, maar de lokale uitdagingen voor de gemeente zijn ook flink. Zo ligt er  op het gebied van duurzaamheid en het sociaal domein  een grote transitie-opgave. Het nieuwe college zal via het collegeprogramma keuzes gaan maken voor de komende vier jaar.”

Focus
In de Kaderbrief 2019 zijn de eigen lokale opgaven geschetst. Die zullen deel uitmaken van een nadere afweging in de begroting 2019. Voor 2019 gaat extra aandacht uit naar de Omgevingswet, maar daarvoor waren al middelen gereserveerd. Ook  het laanbomenbeheer, uitkeringsgerechtigde statushouders, schulddienstverlening en de pilot gasvrij Laren staan op de rol.

‘Dichtbij, Duurzaam, Doen’
Om een impuls te geven aan interactieve processen met de samenleving gaat het college bij de Begroting 2019 aan de gemeenteraad voorstellen een werkbudget ‘Dichtbij’ van € 250.000 per jaar te reserveren. Van dit budget kan het college extra inzet betalen, die nodig is om een interactief proces te begeleiden en initiatieven te faciliteren.

Landelijk Interbestuurlijk Programma (IBP)
In het IBP maken Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afspraken over de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende periode voor staat. Het IBP is in plaats gekomen van de bestuursakkoorden zoals die in het verleden tussen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Rijk werden afgesloten. Er is een gezamenlijke agenda met tien opgaven. Meer informatie over het IBP staat op www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/14/programmastart-interbestuurlijk-programma-ibp. Het is op dit moment niet bekend wanneer er meer duidelijkheid te verwachten is over wat dit voor de Lochemse opgaven betekent. De verwachting is dat dit zich de komende maanden verder uitkristalliseert.

Besluitvorming
Het college informeert de raad over de Kaderbrief tijdens de Politieke Avonden op maandag 28 mei en maandag 18 juni. Op 11 juni organiseert de raad een informatiemarkt voor inwoners om input uit de samenleving op te halen voor de plannen voor 2019. Tijdens de Politieke Avonden op maandag 2 en 9 juli behandelt de gemeenteraad de Kaderbrief ter besluitvorming. De Kaderbrief is te vinden op www.lochem.nl.