Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 24 mei 2018

Lochem sluit 2017 positief af, lokale lasten niet gestegen


De gemeente Lochem laat in haar jaarrekening 2017 een positief resultaat zien van ruim € 5,6 miljoen.

 


Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het in de begroting 2017 vastgestelde beleid. De gemeente stelt de raad voor om het saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

Ongeveer de helft van dit positieve resultaat komt uit de verandering in regelgeving rondom bouwgrondexploitaties. Die komt er op neer dat de gemeente verplicht is tussentijds winst in te boeken van terreinen die nog in ontwikkeling zijn. Eerder werd de winst ingeboekt na volledige realisatie van de ontwikkeling. Daar staat tegenover dat de toekomstige winsten waar de gemeente rekening mee houdt, lager worden. Daarnaast is er een voordeel van € 1,6 miljoen voor activiteiten die in 2017 niet zijn afgerond. Dit bedrag gaat mee naar 2018 om die activiteiten af te ronden. Uit de jaarrekening blijkt dat het vermogen van de gemeente de afgelopen collegeperiode stabiel is gebleven.

Jeugdzorg, Wmo en Participatie
In 2018 is weer volop ingezet op Jeugdzorg, Wmo en Participatie. De € 2,4 miljoen die extra was begroot voor jeugdzorg heeft de gemeente nodig gehad. We zien een toename in het aantal jeugdigen en indicaties voor jeugdhulp. Verder heeft de gemeente over meerdere jaren € 1,1 miljoen  teruggekregen vanwege het tekort op de bijstandsregelingen.

Lokale lasten
De lokale lasten lopen in de pas. Inwoners betalen al jaren ongeveer hetzelfde aan riool- en afvalstoffenheffing. In vergelijking met andere gemeenten doet Lochem het goed. Omdat er voldoende middelen in de reserve ‘afval’ zaten, heeft de gemeente in 2017 eenmalig € 25 per huishouden aan de inwoners teruggegeven.

Burgerjaarverslag
Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. In 2017 ontving de gemeente 38 klachten. 13 gingen over de dienstverlening van de gemeente zelf en 20 over de dienstverlening door Circulus-Berkel. Natuurlijk doen gemeente en Circulus-Berkel er alles aan om meldingen in de toekomst nog beter af te handelen. Via het digitale inwonerpanel “LochemSpreekt” praatten in 2017 1200 inwoners mee over onderwerpen die hun leefomgeving raken. De uitkomsten van de vier onderzoeken in 2017 bieden aanknopingspunten om beter of anders aan te sluiten bij wat inwoners verwachten. Via de twee ideeënmakelaars vinden inwonersinitiatieven gemakkelijker hun weg in de gemeentelijke organisatie.

Besluitvorming
Het college informeert de raad over de jaarrekening tijdens de Politieke Avonden op maandag 28 mei en maandag 18 juni. Tijdens de Politieke Avonden op maandag 2 en 9 juli behandelt de gemeenteraad de Kaderbrief ter besluitvorming. De Kaderbrief is te vinden op www.lochem.nl.