Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 01 mei 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 24 april 2018 09:30 uur.


 

De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuurs adviseur)

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 17-04-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 17-04-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-107383 Beslissing op bezwaar inzake Klein Dochterense Schooldijk 4
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)

 
 1. Instemmen met het ontvankelijk en gegrond verklaren van de bezwaarschriften van de heer Ossewaldt en de heer Pardijs;
 2. Instemmen met het herzien van het bestreden besluit en het opleggen van lasten onder dwangsom

2018-109541 * VG bestemmingsplan Oxerweg 4 en 4a Kring van Dorth
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Oxerweg 4 en 4a Kring van Dorth digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig degeometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buOxerweg4Jop-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buOxerweg4Jop-BP41.dwg.

2018-109569 * Toetreding Heerde tot Wgr regio Stedendriehoek
Facilitaire zaken (S.W. van 't Erve)
Ingestemd met toetreding van gemeente Heerde tot de GR Stedendriehoek.Burgemeester van 't Erve voorgesteld om in te stemmen met het toetredingsvoorstel van gemeente Heerde tot de GR regio Stedendriehoek.Raad voorgesteld om in te stemmen met het toetredingsvoorstel van gemeente Heerde tot de GR regioStedendriehoek

2018-110057 * Begroting 2019 Tribuut
Financiën (B.J. Groot Wesseldijk) 
Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad

2018-110633 * Mevrouw I.C.J.M. van Kesteren per 1 januari 2018, te benoemen als lid van het be
Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)
Benoeming bestuurslid Stichting Poolsterscholen ter invulling vacature

2018-110949 * Informatiebeveliging
Facilitaire zaken (S.W. van 't Erve)

 
 1. Het college verklaart dat bij gemeente Lochem op 10 maart 2018 de interne beheersingsmaatregelen in opzet en bestaan niet aan alle geselecteerde normen inzake DigID (normen U/TV.01, U/WA.02, U/WA.05) en Suwinet voldoen. De op de uitzonderingen gerichte beheersmaatregelen zijn in verbeterplannen opgenomen, zijn belegd en worden gemonitord.
 2. Het college stelt de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2017 vast en doet de raad de rapportage ter informatie toekomen.
 3. Het college stelt de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie 2017 vast en doet de raad de rapportage ter informatie toekomen.
 4. Het college doet de raad de Rapportage Zelfevaluatie ENSIA 2017 ter informatie toekomen.

2018-111108 Principeverzoek Warfveendijk 22 Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Middels een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied Lochem 2010' medewerking verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

2018-111278 * Aanvraag vangnet Participatiewet 2017
Maatschappelijke Ontwikkeling (I. de Pagter)
De gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de aanvraag voor het vangnet Participatiewet

2018-111426 * Vaststelling bestemmingsplan Zeedijk 4 Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)Het bestemmingsplan Zeedijk 4 Harfsen digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buZeedijk4Ha-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buZeedijk4Ha-BP41.dwg.

2018-111567 Omgevingsvergunning 13 woningen Harfsen Heideveld
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Ingestemd met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van 13 woningen in het plan HarfsenHeideveld in afwijking van het geldende bestemmingsplan.

2018-111598 * Bestemmingsplan Deventerweg 64-66 Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Ingestemd met het vaststellen van een hogere grenswaarde voor de nieuw te bouwen woning.
 2. De gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan Deventerweg 64-66 Laren gewijzigd vast te stellen.

2018-111695 * Programmabegroting 2019 GGD NOG en begrotingswijzigingen
Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)

 
 1. Ingestemd met de concept-programmabegroting 2019 GGD NOG.
 2. Ingestemd met begrotingswijziging 2019 'Rijksvaccinatieprogramma'
 3. Ingestemd met begrotingswijziging 2019 'Bekostiging gezondheidzorg statushouders'
 4. Ingestemd met begrotingswijziging 2019 'uitbreiding gezondheidsmonitor E-Movo' ten aanzien van praktijkonderwijs en mbo.
 5. Ingestemd met de concept-zienswijze namens gemeente Lochem op de concept-begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2019 van GGD NOG (Rijksvaccinatieprogramma, bekostiging gezondheidzorg statushouders,uitbreiding gezondheidsmonitor E-movo t.a.v. praktijkonderwijs en mbo)
 6. De gemeenteraad voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 201 8 of 2 juli 2018 in te stemmen met de concept-zienswijze op de concept-programmabegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2019 van GGD NOG.

2018-111773 Principeverzoek Bosrijk Ruighenrode
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe medewerking verlenen aan de ontwikkelingen op het recreatiepark Bospark Ruighenrode, waarbij nieuw te realiseren camper plaatsen worden gerealiseerd en een bestaande recreatiewoning wordt aangewezen als bedrijfswoning.

2018-111888 Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag
Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)

 
 1. De conceptnota "Sluitende aanpak personen met Verward Gedrag" vast te stellen voor inspraak
 2. De conceptnota voor belanghebbenden tot 4 weken na het collegebesluit ter inzage te leggen

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 08-05-2018

de secretaris, de burgemeester,