Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 23 maart 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 20 maart 2018 09:30 uur, gemeentehuis

 


De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering van 20 maart 2018 is bekend.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 13-03-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 13-03-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-104020 BW voorstel Ontwerp bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. In te stemmen met ontwerp bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 Lochem.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 Lochem ter inzage legge n.

2018-108217 Voorstel wijziging inkoopbeleid door verhoging drempelbedrag inhuur derden
Facilitaire zaken (S.W. van 't Erve)
Ingestemd met wijziging van het drempelbedrag inhuur personeel in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Voor meervoudig onderhands aanbesteden wordt de drempel verhoogd van 70.000 euro naar 100.000 eur o.

2018-108358 Beleidsregels toegang beschermd wonen en maatschapppelijke opvang
Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)
Besluiten:

 
 1. De beleidsregels toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang vast te stellen
 2. De beleidsregels openbaar te maken
 3. De raad via een memo informeren ov er de beleidsregels

2018-108512 Lokaal actieplan transformatie MO-BW Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)
Het college besluit het "Lokaal actieplan transformatie MO-BW (maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz) vast te stellen.

2018-108547 * Eenmalige subsidiebeschikking VVV
Directie (I. de Pagter)
Ingestemd met de eenmalige subsidiebeschikking aan de VVV ter hoogte van €45.000,-

2018-108580 Gewijzigde verordening Wmo 2018
Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)

 
 1. Akkoord gaan met de gewijzigde Wmo verordening 2018.
 2. Ter vaststelling met bijgaand raadsvoorstel doorsturen naa r de raad

2018-108935 Ontwerp bestemmingsplan Zwiepse Horstweg 5 Barchem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
De agrarische bestemming middels een partiële herziening wijzigen naar bestemming wonen - FAB ten behoeve van burgerbewoning.

2018-108968 * wegcategorisering voor wegenonderhoud buitengebied
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Instemmen met de definitieve wegcategorisering voor gedifferentieerd wegenonderhoud in het buitengebied

2018-109021 Antwoord op vragen GroenLinks betreffende inkoop elektra
Financiën (B.J. Groot Wesseldijk)
Antwoord op vragen GroenLinks doorgeven aan de raad.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 27-03-2018

de secretaris,                                        de burgemeester,