Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 08 maart 2018

Lochem Kiest


Op wie kan ik stemmen?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 kunt u kiezen tussen zeven partijen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze partijen.

 
  1. Gemeentebelangen
  2. D66
  3. CDA
  4. VVD
  5. PVDA
  6. GroenLinks
  7. Meedenken met Lochem

1. Gemeentebelangen

Lijsttrekker: Marja Eggink
verkiezingsprogramma
website: www.gblochem.nl


Speerpunten:

Bloeiende kernen met veel dynamiek, waar jong en oud wil wonen en werken. Een actief verenigingsleven. Behouden wat er in de kernen is. GB wil de verbinding leggen tussen alle partijen, om zo de leefbaarheid in de kernen te versterken. Samenwerken van voorzieningen en accommodaties zoals zwembaden, schouwburg, dorpshuis, scholen en sportvoorzieningen, is noodzakelijk.

Het noaberschap en eigentijds leven zijn vanzelfsprekend voor GB. Omzien naar elkaar en te streven naar een goed, zinvol en mooi persoonlijk levenGemeente ondersteunt de kwetsbaren. De zorg moet toegankelijk zijn, met een dienstverlening die makkelijk bereikbaar, integraal, efficiënt en effectief is.

GB wil het centrumplan in samenwerking met alle betrokkenen afronden en realiseren. Goede bereikbaarheid inclusief parkeren. Parkeren op de Markt willen wij handhaven. Een levendig centrum met een goed winkelbestand en waar reuring is.

GB staat een gezonde lokale economie voor. Ruimte bieden aan ondernemers passend bij de locatie. Door groei van bedrijven of nieuwvestiging kunnen we de werkgelegenheid behouden en mogelijk maken. Lochem op de kaart zetten voor recreatie en toerisme. Hierbij hoort ook een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid. Goed onderhouden wegen. Ook de fietser moet zich veilig en welkom voelen. En niet te vergeten het glasvezel in het buitengebied. Lochem met minder regels, eenvoudige plannen en snellere procedures.

2. D66
Lijsttrekker: Hamp Harmsen
verkiezingsprogramma
website: lochem.d66.nl

Speerpunten:

Goed Zorg
Een lang en gezond leven is wat wij wensen voor onszelf en onze dierbaren. Vroeg of laat wordt echter vrijwel iedereen (korter of langer) gebruiker van zorg. Onze kwaliteit van leven wordt op die momenten sterk beïnvloed door de zorg die wij ontvangen. D66 ziet een belangrijke rol voor de gemeente als regisseur voor het waarborgen van kwaliteit van zorgverlening en kostenbeheersing.

Lochems Energie Akkoord
Lochem heeft het Gelders Energieakkoord ondertekend. Maar, met je handtekening ergens onder zetten ben je er niet. Daarna moet je iets doen. Samen moeten wij ervoor zorgen dat wij deze grote omslag maken. Jan Terlouw zegt ook: "We kunnen niet langer wachten" Daarom wil D66 het over het 'hoe en wanneer' eens worden met onze collega's van andere partijen. Zowel andere politieke partijen als marktpartijen en inwoners. En dat vastleggen in een overeenkomst, 'het Lochems Energieakkoord'. Daarna kunnen we meters maken!

Betaalbare woningen
De woningmarkt staat onder spanning. Met namen betaalbare woningen voor de lagere inkomens en starters. We geven daarom graag ruimte voor starterswoningen en proberen denkers, doeners en zoekers bijeen te brengen. Alternatieve woningen, zoals Tiny Houses, Containerwoningen en Yurts of ecologisch of duurzaam bouwen en andere innovatieve woningvormen moeten meer ruimte krijgen.

3. CDA
Lijsttrekker: Pieter Bas ter Maat
verkiezingsprogramma
website: cdalochem.nl

Speerpunten:

Krachtige Kern
CDA vindt dat inwoners de ruimte moeten hebben om zelf het karakter van hun kern te bepalen. Met een strategisch plan voor elke kern zorgen we dat belangrijke voorzieningen worden geborgd, veiligheid wordt vergroot en nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd. Zo zorgen we ervoor dat een kern vitaal en aantrekkelijk blijft.

De gemeente helpt waar het kan, staat open voor opmerkingen van inwoners bij ontwikkeling van nieuw beleid en reageert sneller.

Zorg voor Elkaar
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten moeten altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Zo nodig is de gemeente het vangnet voor hulp en zorg. CDA vindt dat hulp lokaal toegankelijk moet zijn en gericht op de persoonlijke situatie van de inwoner. De huidige basiszorg moeten we goed onderhouden en verbeteren op basis van suggesties van inwoners.

Eerlijke economie
Het CDA gaat voor een duurzame economie waar ondernemerschap loont, er ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid en we investeren in groene energie. Werk is nodig om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat er steeds werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten.

Kies ook voor Goed gestemd!

4. VVD
Lijsttrekker: Erik Haverkort
verkiezingsprogramma
website: www.vvdlochem.nl

Speerpunten:

1. Ondersteuning inwonerinitiatieven
Inwoners maken onze gemeente. In alle kernen. De gemeente is er om dat te stimuleren. We investeren € 7,50 per inwoner per jaar. Met die middelen kunnen we alle mooie initiatieven die de gemeente Lochem beter maken voorzien van voldoende 

begeleiding, zorgen voor goede communicatie en helpen waar nodig.

2. Uw zorg is onze zorg
Inwoners die om hulp vragen dienen zorg op maat te krijgen. Zonder bureaucratie. Kwaliteit van zorg is vanzelfsprekend, gelijkwaardig, zonder betutteling. Het sociaal domein kan wel een beetje VVD gebruiken. We zien vele innovatieve ondernemers die naar Lochem willen komen en dat in combinatie met de groei van het aantal ouderen vraagt om nieuwe zorgconcepten. Anders wonen, zelf regie op je leven, ook als je zorg ontvangt.

3. Waarbij de gemeente je niet in de weg zit...
Wij willen leven in een gemeente die je alle ruimte geeft. Niet in een gemeente die niet reageert of blijft denken in onmogelijkheden. Om dat nu mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat na de verkiezingen de stem van inwoners blijft klinken heeft de VVD de bepaalpas bedacht. Een pas die na de verkiezingen aan iedereen het recht geeft op een gesprek met een raadslid van de VVD-fractie. Directe invloed! Een waarborg waarmee inwoners de zekerheid hebben dat hun stem ook na 21 maart waarde heeft. Het is tenslotte jouw omgeving.

5. PVDA
Lijsttrekker: Jos Israel
verkiezingsprogramma
website: lochem.pvda.nl

Speerpunten:

Werk
Werk is erg belangrijk om goed mee te kunnen doen. Dat betekent dat we moeten zorgen dat de werkgelegenheid optimaal. Daarom moeten we investeren in een goede relatie met bedrijven, organisaties en met scholen. Op die manier kunnen we vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen en nieuwe kansen creëren op de arbeidsmarkt. Ook vindt de PvdA het belangrijk dat mensen die geen werk hebben goede begeleiding naar werk krijgen. 

Mensen voor wie een reguliere baan niet haalbaar is, moeten beschut werk kunnen doen. Daarnaast moet er een goed sociaal vangnet zijn, zodat je zeker kunt zijn van een eerlijke toekomst.

Zorg
Zeker zijn van zorg aan huis. Dat is niet altijd het geval geweest. CDA, D66 en Gemeentebelangen hebben de huishoudelijk hulp afgeschaft. Gelukkig heeft de PvdA Lochem dit terug kunnen draaien en dat moet in de zo blijven!

Duurzaam en betaalbaar wonen
De afspraak is dat van alle woningen die gebouwd worden 25-30 % betaalbaar is. Daarom moeten er meer sociale huurwoningen, seniorenwoningen en woningen voor starters komen. Zodat je in je eigen dorp op stad kunt blijven wonen. Ook willen we de komende jaren alle woningen in Lochem duurzaam maken om zeker te kunnen zijn van een goede en groene toekomst.

Stem daarom 21 maart PvdA

6. GroenLinks
Lijsttrekker: Henk van Zeijts
verkiezingsprogramma
website: lochem.groenlinks.nl

Speerpunten:

Rijke natuur
GroenLinks gaat voor een gezonde en groene gemeente. We willen een mooi Achterhoeks landschap met meer biodiversiteit. We willen bijenvriendelijk groenbeheer en beter boomonderhoud. Wij gaan voor bermen vol bloemen en zonder zwerfafval. Wij verzetten ons tegen vervuilende bedrijven in natuurgebied, zoals de bandenverwerker in Almen. GroenLinks steunt initiatieven van 

inwoners die de gemeente groener en eerlijker maken.

Eerlijk delen
Een solidaire gemeente, die ruimhartig is voor mensen met een laag inkomen, dat is waar GroenLinks voor staat. We kiezen voor betaalbare zorg: ziek zijn is geen eigen risico. Wij staan voor maatwerk in de thuiszorg. Dat inwoners naar de rechter moeten voor de juiste hulp, mag nooit meer gebeuren. We zorgen voor voldoende woningen voor jongeren die in de eigen kern willen blijven wonen. Ondersteuning voor werkzoekenden verplaatsen we van Zutphen naar Lochem en Gorssel. Inwoners moeten tijdig kunnen meedenken met plannen van de gemeente.

Schone energie
GroenLinks pakt klimaatverandering aan. We willen dat in 2030 alle energiegebruik komt uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Dit moet in zorgvuldig overleg met en financiële compensatie voor omwonenden. We investeren in een laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Wij gaan voor lagere snelheden op onveilige wegen zoals de N348. Op de wegen in onze kernen zijn auto's te gast en staat veiligheid voor fietsers en voetgangers voorop.

7. Meedenken met Lochem
Lijsttrekker: Lex de Goede
verkiezingsprogramma
website: www.meedenkenmetlochem.nl

Speerpunten:

Actieve participatie
Inwoners en ondernemers vormen samen de Lochemse gemeenschap: allen moeten in staat worden gesteld om een actieve bijdrage te leveren. MmL ziet graag dat lokaal ontwikkelde en gedragen initiatieven leiden tot concrete resultaten: zo bouw je aan je eigen leefwereld. De gemeente moet hierbij faciliterend optreden met zo min mogelijk bureaucratie.

Zorg met de menselijke maat

Voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben moet zoveel als mogelijk door zo min mogelijk verschillende organisaties hulp geboden moet worden: dat is het beste voor het kind. Voor de iets ouderen willen we passende zorg voor al diegenen die hulp nodig hebben. Bezuinigingen maken dit niet gemakkelijker: MML wil ondanks alle bezuinigingen dat er zo efficiënt mogelijk maar wel met de menselijke maat zorg gegeven wordt aan diegenen die dat echt nodig hebben.

Lochem op de kaart
Lochem heeft heel veel potentie maar moet veel beter op de kaart worden gezet: dit kan door het stimuleren van een beheerste groei van de werkgelegenheid. Hiertoe moet een actief beleid gevoerd worden opdat nieuwe en schone economische ontwikkelingen in onze gemeente tot bloei komen. Lochem is bovendien een prachtige gemeente met veel natuur, flora en fauna: ondanks diverse initiatieven is toerisme de laatste jaren onvoldoende ontwikkeld: Lochem verdient een uitdagend toeristisch palet waardoor het de komende decennia een voor iedereen herkenbare positie krijgt.