Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 01 maart 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 27 februari 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


De besluitenlijst (concept) van de B&W vergadering van 27 februari 2018

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)

Besluiten

Concept B&W besluitenlijsten 20-02-2018

Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W besluitenlijsten van 20-02-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018105794 Benoeming Functionaris Gegevensbescherming
Control (S.W. van 't Erve)

De gemeente Lochem is vanuit de AVG wet verplicht een FG te benoemen. Advies is om Mevr.Jacqueline Luttikholt te benoemen als FG en dit aan de AP door te geven.

2018106323 herbenoeming leden onafhankelijke commissie Bezwaarschriften
Bestuur, Personeel en Communicatie (S.W. van 't Erve)

 
 1. Mevrouw mr. ir. M.J. Kraak en mevrouw mr. M. Blankert voor een periode van 4 jaar herbenoemen als lid van de commissie Bezwaarschriften.
 2. Mevrouw mr. A.J. IJsseldijk voor een periode van 4 jaar herbenoemen als voorzitter van de commissie Bezwaarschriften.

2018107110 Toekennen tegemoetkoming planschade
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Een tegemoetkoming in planschade toegekend

2018107134 Ontwerp bestemmingsplan Deventerweg 64-66 Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)


 
 1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Deventerweg 64-66 Laren.
 2. Ingestemd met het ontwerp besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuw te bouwenwoning.
 3. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarden ter inzage leggen

2018107144 OW bestemmingsplan Oxerweg 4 Kring van Dorth
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Oxerweg 4 Kring van Dorth.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Oxerweg 4 Kring van Dorth ter inzage leggen.

2018107190 Principeverzoek Vordenseweg 2 Almen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

2018107206 Ontwerp bestemmingsplan Barchem Zuid 2018
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Barchem Zuid 2018.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Barchem Zuid 2018 ter inzag leggen.

2018107223* Invoeren reclamebelasting kern Lochem
Ruimte (I. de Pagter)

 
 1. Instemmen met invoering van reclamebelasting vanaf 1 mei 2018 in de binnenstad van kern Lochem
 2. Instemmen met het verstrekken van de netto opbrengsten uit de reclamebelasting aan de Lochemse Ondernemers Vereniging en afspraken vastleggen in een te sluiten overeenkomst tussen de gemeente Lochem en de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV)
 3. Vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018

2018107289 Woningbouwontwikkeling locatie Polsvoort Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Instemmen met het memo en doorsturen naar de raad.

2018107359 Beantwoording artikel 40 vragen VVD businesscase
Maatschappelijke Ontwikkeling (I. de Pagter)
Vaststellen beantwoording en doorgeleiden naar de raad

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 06-03-2018

de secretaris,                                               de burgemeester