Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 27 februari 2018

Verkiezingsdebat over Achterhoekse landschap


Help, ons Achterhoekse landschap verandert!

Dat is het thema van het verkiezingsdebat op woensdagavond 28 februari in Vorden dat Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie organiseren.

Het kenmerkende coulisselandschap in de gemeente Bronckhorst staat onder druk. Wat vinden de politieke partijen daarvan en wat gaan zij daar de komende vier jaar aan doen? Over deze en andere stellingen debatteren de zeven lijsttrekkers van de politieke partijen op woensdag 28 februari in Hotel Bakker in Vorden.

Inwoners zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Toegang is gratis, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint het debat.

Coulisselandschap
Ons landschap verandert, ook het coulisselandschap rondom Bronkhorst met zijn houtwallen en heggen. Soorten verdwijnen, agrarische ondernemingen worden steeds groter en de noodzakelijke energietransitie wordt zichtbaar in het landschap en dat stuit vaak op weerstand. Hoe gaan onze toekomstige gemeenteraadsleden daarmee om? Wat is hun standpunt en hoe gaan zij zich daar de komende vier jaar voor inzetten

Zombiegrond
De stellingen van de avond worden ingeleid door deskundigen. Zo zal Henk Siepel, hoogleraar Ecologie van de Radboud Universiteit, bekend van zijn uitspraken over ‘zombiegrond’ een stelling inleiden over het massaal verdwijnen van insecten en een pleidooi houden voor natuurinclusieve landbouw. De lijsttrekkers gaan hierover met elkaar in debat.

Grootschalige agrarische ondernemingen en windturbines
Een ander onderwerp dat aan bod komt is de komst van grootschalige agrarische ondernemingen, is dat wenselijk of niet? En hoe kijken de partijen tegen de noodzakelijke energietransitie aan? Hoe gaan zij om met plannen voor windturbines en velden met zonnepanelen in relatie tot het landschap?

Weloverwogen keuze
De organisatie van de avond is in handen van Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Beide organisaties komen op voor het behoud van het landschap. Zij vinden het belangrijk dat inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen een weloverwogen keuze kunnen maken. Vooraf aanmelden is niet nodig.

19.30u. Inloop
20.00u. Opening door debatleider Niels Joosten

Aanwezigen in de zaal krijgen rode en groene papiertjes om aan te geven of ze het met een stelling wel of niet eens zijn. De debaters wordt gevraagd hetzelfde te doen. Vervolgens zal het debat los barsten. Voor elke stelling is ongeveer 15 minuten inclusief 3 minuten inleiding. De inleiders blijven gedurende het debat op het podium beschikbaar voor inbreng en ‘feitenchecks’.

Stelling 1: Bronckhorst zal van bescherming en beheer eigen gronden topprioriteit moeten maken.
Inleider: Willem Drok, bewoner buitengebied Vorden, vrijwilliger bij Natuurmonumenten

Het Achterhoekse coulissenlandschap wordt gekenmerkt door een afwisseling van weilanden en akkers met houtwallen, singels, ruigtestroken en kleine bosjes. Samen met wegbermen, wegbeplantingen en watergangen herbergen deze elementen de biodiversiteit van het landelijk gebied. Ook bepalen ze de identiteit en de recreatieve en toeristische waarde van het landschap.

Behouden, beschermen, uitbreiden en ecologisch beheren van deze elementen moet topprioriteit van gemeentelijk beleid zijn. Om te beginnen met ecologisch beheer van de eigen gronden (bermen!), en het handhaven van de bescherming van landschapselementen.

Stelling 2: De gemeente moet boeren helpen het landschap mooi te houden.
Inleider: Mariska Tiessink, melkveehoudster in buurtschap Delden

De boeren in de Graafschap willen graag het landschap behouden, maar staan met hun rug tegen de muur: de bank vraagt maximale productie te draaien waardoor niet ruim baan gegeven kan worden aan natuurlijke en landschapselementen, die juist het karakter van de Graafschap bepalen. Bloemrijke graslanden, heggen, solitaire bomen en houtwallen met mantelzoomvegetaties zijn moeilijk in te passen in de moderne agrarische bedrijfsvoering, terwijl die cruciaal zijn voor het redden van de biodiversiteit. Het landschap is van ons allemaal, en precies daarom is het zo belangrijk dat boeren er niet alleen voor komen te staan.

Stelling 3: Burgerinitiatieven verdienen meer aandacht en meer kansen
Inleider: Willem Joosten (Burgerinitiatief Platform Landschap de Graafschap)

Stel menskracht beschikbaar die burgerinitiatieven kan laten groeien en die bovendien bij nieuwe processen en ontwikkelingen de verantwoording in een vroeg stadium aan de inwoners durft te laten. Professionele begeleiding en financiële middelen voor burgerinitiatieven zijn hierbij noodzakelijk.

Pauze van 20.45u. tot 21.00u.

Stelling 4: In de gemeente Bronckhorst horen geen megastallen.
Inleider Merijn Biemans, medewerker van Natuurmonumenten Gelderland en mede initiatiefnemer van de strijd tegen de megastal van dhr. Koolen.

In de mooie Graafschap met zijn kleinschalig landschap horen geen megabedrijven zoals dhr. Koolen wilde bouwen. De gemeente moet in het vervolg dan ook geen medewerking meer verlenen aan dergelijke initiatieven.

Stelling 5: Het landschap in de gemeente Bronckhorst biedt voldoende ruimte voor een tiental windmolens en tientallen ha’s zonnevelden.
Inleider: Alex de Meijer, woonachtig in Nijmegen, is medewerker van de GNMF en mede initiatiefnemer van het succesvolle burgerwindpark Nijmegen-Betuwe eigendom van zo’n 1000 Nijmegenaren.

De door menselijk toedoen veroorzaakte klimaatverandering vormt een steeds groter probleem. We zullen alles uit de kast moeten halen om klimaatverandering af te remmen. Energiebesparing en duurzame energie vormen hierbij de sleutel. Uit alle scenario’s blijkt dat we daarvoor windmolens en zonnevelden nodig hebben. Het kan níet zo zijn dat regio’s of gemeenten op voorhand geen plek willen inruimen op hun grondgebied. De locatiekeuze moet uiteraard zorgvuldig plaatsvinden en de omgeving moet in ruime mate kunnen meeprofiteren. Onder die condities is er in de gemeente Bronkhorst voldoende ruimte voor minimaal een tiental windmolens en enkele honderden hectare zonnevelden.

Stelling 6: Bronckhorst dient het landbouwbeleid rigoureus aan te passen en in te zetten op natuurinclusieve landbouw.
Inleider: Henk Siepel, professor Animal Ecology & Physiology, aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Hij heeft deelgenomen aan het onderzoek naar 75% sterfte van insecten in de afgelopen 27 jaar in Duitsland.

Het agrarisch landschap in de Achterhoek is verworden tot een ecologische woestijn. Het aantal insecten, vogels enz. is dramatisch gedaald (loopt er een ree door een weiland dan verdubbelt de biodiversiteit). Oorzaken liggen in de geïndustrialiseerde landbouw gebaseerd op monocultuur en overexploitatie, waarbij het laatste overhoekje, de laatste heg of houtwal nog in cultuur is gebracht. Maar ook door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en overmaat aan mest en ammoniak uitstoot. Alleen door de landbouw radicaal om te gooien richting natuurinclusief boeren valt de biodiversiteit nog te redden. De gemeente Bronckhorst dient haar beleid ten aan zien van een duurzame landbouw hierop aan te passen.

Einde debat om 21.45 uur