Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 16 februari 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 13 februari 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering van 13 februari 2018.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 06-02-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 06-02-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2017-101569 Intrekking status gemeentelijk monument Polsteeg 3 Barchem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
De aanwijzing van het object Polsteeg 3 in Barchem als gemeentelijk monument intrekken.

2018-104523 * Beleidskader schuldhulpverlening
Maatschappelijke Ontwikkeling (I. de Pagter)
Elke vier jaar dient de gemeenteraad een beleidskader schulddienstverlening vast stellen. Hierbij wordt het beleidskader 2018-2021 aangeboden

2018-105275 Bestrijden eikenprocessierups (EPR)
Publiekscontacten (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. ingestemd met aanpassing werkwijze bestrijden EPR
 2. voor 2018 een extra budget beschikbaar stellen van € 25.000 voor preventief bestrijden EPR in het buitengebied
 3. Ingestemd met het betrekken van de structurele meerkosten voor preventief bestrijden van de eikenprocessierups in het buitengebied vanaf 2019 in de integrale afweging van nieuw beleid bij de Kadernota

20192018-105726 Ontwerp parapluplan Bijgebouwen bij Recreatiewoningen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. In te stemmen met het ontwerp parapluplan Bijgebouwen bij recreatiewoningen.
 2. Het ontwerp parapluplan bijgebouwen bij recreatiewoningen ter inzage leggen

2018-106207 aardgasvrije wijken
Ruimte (B.M.Y. van der Linden)

De rapportage “Warmtetransitie – verkenning naar mogelijkheden voor aardgasvrije wijken in de gemeente Lochem”en bijbehorend memo voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de raad.

2018-106216 Besluit op handhavingsverzoek brandveiligheid Doornberg Recycling B.V.
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)

 
 1. Het verzoek om handhaving afgewezen.
 2. Ingestemd met de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op 8 maart

2018-106262 College voorstel ontwerp bestemmingsplan Bosweg 2009
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

De tuin bestemming middels een partiële herziening wijzigen naar tuin bestemming met aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – hogere bouwwerken’ ten behoeve van het legaliseren van de erfafscheiding.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 20-02-2018

de secretaris,                                               de burgemeester,