Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 12 februari 2018

Beleid voor uitbreidingsmogelijkheden niet-agrarische bedrijven in buitengebied


Gemeenten hebben sinds 2017 meer beleidsvrijheid van de provincie voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied.

Als een uitbreidingsplan van een bedrijf voldoet aan de eisen van de provincie, dan kan de gemeente de voorwaarden zelf lokaal invullen. De gemeente stelde hiervoor nieuw beleid op.

Onder de huidige provinciale wetgeving geldt bijvoorbeeld dat, ongeacht de ligging in het buitengebied, uitbreiding 

die leidt tot bedrijfsbebouwing groter dan 1.000 m2, alleen onder voorwaarden is toegestaan als verplaatsing naar een bedrijventerrein niet mogelijk is. Eén van de voorwaarden voor medewerking is een goede landschappelijke inrichting. Met het nieuwe beleid kan de gemeente verzoeken om bedrijfsuitbreiding uniform beoordelen op haalbaarheid. Wethouder Spekschoor van ruimtelijke ordening: “Bedrijfsuitbreiding kan soms leiden tot aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. We stemmen er daarom alleen mee in als de initiatiefnemer dit verlies in kwaliteit op een andere manier compenseert, bijvoorbeeld door sloop van een agrarische gebouw op een andere locatie. Dit nieuwe beleid geeft handvatten voor die compensatie, wat een heldere afweging mogelijk maakt.”

Behoefte aan uitbreiding
Uit gesprekken met eigenaren van niet-agrarische bedrijven blijkt dat er behoefte is aan meer bedrijfsbebouwing en buitenopslag. Loonwerkers willen daarnaast graag hun dienstenpakket verbreden. Zij richten zich tegenwoordig, naast de agrarische sector, ook op bosbouw, slootonderhoud, machinebouw, bestrating en sloopwerk. Daardoor, maar ook door grotere machines en voertuigen, hebben zij behoefte aan meer ruimte voor stalling van voertuigen en buitenopslag. Het beleid geldt niet voor alle niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Het is bedoeld voor zogenaamde ‘gebiedsgebonden’ of ‘gebiedspassende’ bedrijven die de bestemming ‘Bedrijf’ hebben.