Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 26 januari 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 23 januari 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


De concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 januari 2018.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig

 
 • B.J. Groot Wesseldijk (loco-wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • A. Buunk (1e loco-secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • R. Starke (secretaris)

Besluiten
Concept B&W-besluitenlijsten 16-01-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)

De concept B&W-besluitenlijsten van 16-01-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2017-103111 beleidsregels bijzondere bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2018
Maatschappelijke Ontwikkeling (I. de Pagter)

 
 1. De beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2018 vast te stellen.
 2. De voorliggende voorziening voor bijzondere bijstand voor medische kosten voor inwone rs zonder chronische beperking of ziekte te verlagen naar Garant Verzorgd 2.
 3. Het Financieel Besluit behorende bij de beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2018 vast te stellen.

2018-103906 Resultaat onderzoek mogelijke alternatieve vervoersconcepten voor het OV
Ruimte (I. de Pagter)

 
 • Ingestemd met het voorstel om een pilot uit te voeren met een alternatief vervoersconcept voor het openbaar vervoer.
 • Ingestemd met memo en deze ter kennisgeving doorgestuurd aan de raad.

2018-104044 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning klimrots Elzerdijk 44 Eefde
Publiekscontacten (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Alle reclamanten niet ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren.
 2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

2018-104090 Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Lochem
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)

 
 • Vaststellen van Beleidsregels omtrent gevonden en verloren voorwerpen. Bijgevoegd document is een coproductie van BPC/BZ en Publiekscontacten

2018-104427 principeverzoek deventerweg 40 in Epse
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. in overleg treden met initiatiefnemer over verdere uitwerking van plan Deventerweg 40 in Epse conform uitgangspunten college

2018-104584 Beantwoording vragen VVD veiligheid ETW-A wegen
Ruimte (I. de Pagter)

 
 • Beantwoording vragen fractie VVD over veiligheid ETW-A wegen voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de raad.

2018-104633 * wijziging begroting 2018 Het Plein
Maatschappelijke Ontwikkeling (I. de Pagter)

 
 1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018 van Het Plein
 2. Een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Plein

 * dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 30-01-2018

de secretaris, de burgemeester