Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 24 januari 2018

Pilot zonnepark Goorseweg Lochem


De gemeenteraad erkent de noodzaak om lokaal op grote schaal energie duurzaam op te wekken.

Dit is nodig om in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn. Om die reden en om nu bekende initiatieven niet te hinderen in het doen van een subsidieaanvraag, heeft de raad maandag groen licht gegeven voor één proef met een grootschalig zonnepark van maximaal 16 hectare.

Dit betekent dat de initiatiefnemers voor een zonnepark aan de Goorseweg in Lochem op korte termijn de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen indienen, zodat zij tijdig bij het Rijk een bijdrage uit de stimuleringsregeling duurzame energie kunnen aanvragen. Die is nodig om het zonnepark daadwerkelijk te kunnen aanleggen. Het gaat hier om een zonnepark van 16 hectare, dat energie kan gaan leveren voor ruim 5.000 huishoudens (18MW).

Overleg met omwonenden
De raad heeft wel voorwaarden verbonden aan de pilot, zoals goed overleg met omwonenden. Zij moeten de gelegenheid krijgen om te participeren in het zonnepark en het moet goed worden ingepast in het landschap.

Andere initiatieven
De laatste tijd melden zich regelmatig bedrijven en particulieren die een zonnepark in onze gemeente willen aanleggen. Daar is geen ruimte voor, totdat de raad een beleidskader voor grootschalige zonneparken heeft vastgesteld. Wel is er ruimte voor particulieren die voor eigen gebruik zonnepanelen willen inzetten.

Beleidskader
Het voorstel van het college was om medewerking te verlenen aan 2 pilots die samen met nieuwe initiatieven tot een totaal van 100 hectare zonnepark zouden leiden. De gemeenteraad wil echter eerst in een interactief proces een aantal uitgangspunten van het voorgestelde beleidskader nader uitwerken, zoals participatiemogelijkheden en de landschappelijke inpassing. Drie partijen (PvdA, GroenLinks en Gemeentelbelangen) dienden daarom een wijziging (amendement) in op het raadsvoorstel 'Beleidskader, verklaring van geen bedenkingen en 2 pilots grootschalige zonneparken' in. Deze wijziging werd unaniem aangenomen, zodat het initiatief aan de Goorseweg in overleg met omwonenden verder kan worden uitgewerkt.

Armhoede
Het bedrijf TP Solar, dat plannen heeft voor een zonnepark op de gesloten vuilstort Armhoede, moet nog even wachten op de definitieve toekenning van de SDE. Er zijn zo veel aanvragen ingediend, dat de Rijksdienst voor Ondernemers meer tijd nodig heeft om alle aanvragen te behandelen.