Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 22 januari 2018

Nieuwe Bestemmingsplanprocedure blijkt efficiënt


In onze gemeente kennen we sinds vorig jaar twee bestemmingsplannen: één bestemmingsplan voor het stedelijk gebied en één voor het landelijk gebied.

Bestemmingsplanwijzigingen worden sindsdien gebundeld en elk half jaar als één veegplan voor het stedelijke gebied en één veegplan voor het landelijk gebied in procedure gebracht en aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarmee kunnen zaken efficiënter afgehandeld worden.

Veegplan stedelijk gebied 2018-1

In het veegplan voor het stedelijk gebied zijn de plannen voor twee zelfstandige ontwikkelingen, het inpassen van een omgevingsvergunning die met afwijking van het bestemmingsplan is verleend, aanpassingen door verkoop van openbaar groen aan particulieren en enkele correcties op het bestemmingsplan samengevoegd. Een van die zelfstandige ontwikkelingen die nu meegaat is het realiseren van starterswoningen op de voormalige locatie van basisschool De Akker aan de Bronkhorsterweg 33 in Steenderen. In het kader van ‘Wonen voor jongeren’ worden hier sociale koopwoningen gerealiseerd. De grond is in eigendom van de gemeente, maar de gemeente of de woningbouwcorporatie zijn geen ontwikkelaar. De jongeren realiseren de woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en betrekken daarbij zelf de benodigde partijen. De gemeente zal daarbij, in het kader van duurzaamheid, aandacht vragen voor het realiseren van energieneutrale woningen, dit stimuleren en zo mogelijk faciliteren. Er zijn geen zienswijzen op de plannen ingediend.

Veegplan landelijk gebied 2018-1
In dit veegplan landelijk gebied zijn vier verschillende voorbereidingsplannen (waaronder uitbreidingplannen van de bedrijven GeoComfort in Wichmond, Besseling in Vierakker en Goma in Hengelo) en een aantal correcties op het bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst samengevoegd tot één bestemmingsplan. Er zijn enkele zienswijzen ingediend, waarop het plan is aangepast. De raad neemt in februari een besluit over beide veegplannen.

Evaluatie positief
De gemeente werkt sinds 2016 met het nieuwe bestemmingsplanproces. Doel van de nieuwe werkwijze is het vergroten van de efficiëntie, kortere procedures, duidelijkheid en meer verantwoordelijkheden voor de initiatiefnemers en minder kosten voor gemeente en initiatiefnemer. Wethouder Spekschoor: “We zijn begonnen met een pilot. Deze hebben we geëvalueerd om te kijken of het ook gaat zoals we verwachtten. En ik ben blij dat ik kan zeggen dat we op de goede weg zijn! De doorlooptijd van procedures is aanzienlijk verkort en we verwachten dat we deze, met de ervaring die we nu opdoen, nog verder kunnen terugbrengen. Er is minder inzet van ambtelijke uren nodig, maar ook daar werken we nog verder aan. Het anders omgaan met verantwoordelijkheden vraagt een andere manier van denken en handelen van alle partijen: de inititiatiefnemer, de adviseur en de gemeente. Hier groeien we met elkaar nog in.”