Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 19 januari 2018

Besluitenlijst - College B&W


Datum: 16 januari 2018 Locatie: Gemeentehuis, Lochem Aanvang: 9.30uur


 


De concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 16 januari 2018.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • A. Buunk (loco-secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig:

 
 • R. Starke (secretaris)

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 9 januari 2018

Bestuur personeel en communicatie (S.W. van t Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 9 januari 2018 ongewijzigd vastgesteld.

2018-104081 Principeverzoek Zeedijk 4 Harfsen

Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe medewerking verlenen aan het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het perceel Zeedijk 4 Harfsen.

2018-103908 Bestemmingsplan Julianaweg en Pr Bernhardweg Lochem

Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Julianaterrein en Prins Bernhardweg 11 en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen.

2017-103198 * Opleggen geheimhouding 'geheime bijlage Barchem Zuid'

Financiën (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding opgelegd op het document 'geheime bijlage Barchem Zuid' vanwege belang zoals genoemd in art. 10 lid 2 b Wob
 2. De raad voorgesteld de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.

2017-102903 Principebesluit project Berkeloevers Lochem

Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe medewerking verlenen aan woningbouw op het Reudinkterrein Lochem oost.

2017-102413 * Herziening Afvalstoffenverordening gemeente Lochem

Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Stelt de raad voor de afvalstoffenverordening gemeente Lochem 2018 vast te stellen.

2017-102319 Verkeersbesluit parkeerverbod en gehandicaptenparkeerplaats Zwiepseweg

Ruimte (I. de Pagter)
Ingestemd met:
 
 1. Het instellen van een parkeerverbod op de Zwiepseweg aan de zijde van de “Hoge Weide” ter hoogte van de tijdelijke huisartsenpraktijk door het aanbrengen van een gele onderbroken lijn langs het trottoir ;
 2. Een parkeerplaats aan te wijzen ten behoeve van minder validen (algemene gehandicaptenparkeerplaats) door het plaatsen van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Ter hoogte van de ingang van de artsenpraktijk aan de Zwiepseweg 107;
 3. Op de Berkelhof een 4-tal parkeerplaatsen te reserveren voor bezoekers van de artsenpraktijk door het plaatsen van het bord model E4 RVV 1990 met onderbord “Bezoekers artsenpraktijk”;

2018-104084 * Beantwoording schriftelijke vragen PVDA Opheffing Plein

Maatschappelijke Ontwikkeling (I. de Pagter)
Voor kennisgeving doorsturen naar de raad

2018-103649 * GGD Uitgangspuntennota 2019 geen zienswijze geven

Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)

 
 1. Instemmen met de uitgangspuntennota GGD 2019 en het niet afgeven van een zienswijze aan de GGD
 2. De gemeenteraad via een raadsmemo geïnformeerd.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond 

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 16 januari 2018

de secretaris,                                                         de burgemeester,