Lokaal Nieuws

vrijdag 01 december 2017

Besluitenlijst - College B&W


Datum: 28 november 2017
Locatie: Gemeentehuis, Lochem
Aanvang: 9.30uur

 

De concept besluitenlijst van de B&W-vergadering 28 november 2017.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

S.W. van 't Erve (burgemeester)
B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
I. de Pagter (wethouder)
B.M.Y. van der Linden (wethouder)
A. Buunk (locosecretaris)
B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig: R. Starke (secretaris)

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 21 november 2017

Bestuur personeel en communicatie (S.W. van t Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 21 november 2017 ongewijzigd vastgesteld.

2017-100632 Principebesluit functieverandering Dijkmansweg 3 Laren

Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe medewerking verlenen aan een functieverandering naar wonen van het perceel Dijkmansweg 3 in Laren waarbij één vrijstaande woning wordt gerealiseerd, middels een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan.

2017-100854 Benoeming lid erfgoedcommissie

Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
De heer V.C. Sleebe benoemen als lid van de erfgoedcommissie.

2017-100818 Aanvraag innovatiebudget 2017 klimaatbestendige bodem

Ruimte (B.M.Y. van der Linden)
stemt in met een bijdrage van € 10.000,-- uit het innovatiebudget 2017 voor het project klimaatbestendige bodem.

2017-100614 Aanpassing tarieven 2018 deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding

Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden) Vaststellen van de tarieven 2018 voor de Deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding.

2017-100587 * Advies Agro Innovatie Centrum Lochem

Ruimte (B.M.Y. van der Linden)
College stemt in met memo aan de raad over het advies voor het inrichten van een Agro Innovatie Centrum Lochem.

2017-100442 * 't Baken, integrale toegang sociaal domein Lochem

Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)
1. De plaatsingsprocedure vast te stellen.

De raad voorgesteld:

1. De koers “’t Baken, integrale toegang sociaal domein Lochem” vast te stellen
2. ’t Baken onderdeel te laten zijn van de gemeentelijke organisatie
3. ’t Baken onderscheidend en met een eigen gezicht te positioneren
4. ’t Baken te vestigen in het gemeentehuis in Lochem en op locatie in Gorssel
5. Voor de uitvoering van ’t Baken met ingang van 2018 € 3.070.000,- structureel, en verdeeld over 2018 en 2019 € 350.000,- incidenteel, beschikbaar te stellen door herschikking van middelen
6. Kennis te nemen van de plaatsingsprocedure
7. Kennis te nemen van de adviezen die door de Ondernemingsraad en de Wmo-raad zijn uitgebracht en de bijbehorende reacties.

2017-101057 * Memo raad permanente bewoning

Publiekscontacten (S.W. van ’t Erve)
Memo voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de raad

2017-101032 * Beantwoording schriftelijke raadsvragen strategische kracht

Bestuur, Personeel en Communicatie (S.W. van ’t Erve)
Beantwoording vragen doorgestuurd naar de raad.

2017-101116 Subsidiebeschikking 2017 Lochem 3.0

Directie (I. de Pagter)
1. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2017 aan Lochem 3.0
2. De beschikking aan Lochem 3.0 te verzenden

* dit onderwerp kan terugkomen in de RTG/VTG en/of raadsvergadering

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 5 december 2017.


de secretaris,                                             de burgemeester,