Lokaal Nieuws

vrijdag 10 november 2017

Collegevergadering


B&W vergadering 7 november 2017 13:00 uur, Gemeentehuis

 

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 november 2017. In de B&W vergadering van de volgende week wordt deze gewijzigd of ongewijzigd vastgesteld.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 31 oktober 2017
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van t Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 31 oktober 2017 ongewijzigd vastgesteld.

2017-001599 Wijziging omgevingsvergunning kap platanen hangende bezwaar Dillenburg nabij 170 Lochem
Publiekscontacten (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. De omgevingsvergunning voor het kappen van twee platanen wijzigen.

2017-011991 * Vragen CDA inz. Ehzerallee Almen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad.

2017-012853 Functieverandering Zwiepse Horstweg 5 Barchem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Op grond van het beleidskader voor functieverandering agrarische bebouwing medewerking verlenen aan een functieverandering in wonen van het perceel Zwiepse Horstweg 5 in Barchem.
 2. Middels een privaatrechtelijke overeenkomst wederzijdse afspraken vastleggen.

2017-013283 benoeming leden erfgoedcommissie
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk

 
 1. De heer J.A.M. Giesen en mevrouw A.G.J. Jansen herbenoemen als lid van de erfgoedcommissie en mevrouw B. Overbeek van het Gelders Genootschap en de heer H. Hietbrink benoemen als lid van de erfgoedcommissie.

2017-000472 lidmaatschap Cleantechcentrum
Ruimte (B.M.Y. van der Linden)

 
 1. nstemmen met Participantenovereenkomst Cleantechcentrum-gemeente Lochem.
 2. machtigen van mevrouw B.M.Y van der Linden om namens de gemeente Lochem de overeenkomst te ondertekenen.

2017-011996 * Goedkeuring jaarrekening 2016 Poolsterscholen
Maatschappelijke ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)
Raad voorstellen de jaarrekening 2016 van Poolsterscholen goed te keuren

2017-013290 * Beleidskader, verklaring van geen bedenking en 2 pilots grootschalige zonneparken
Ruimte (B.M.Y. van der Linden)
De raad voorgesteld om:

 
 1. In te stemmen de notitie beleidsuitgangspunten grootschalige zonneparken
 2. In te stemmen met het plaatsen van veldopstellingen van zonnepanelen op de van categorieen van gevallen waarbij geen verklaring van geen bedenkingen is vereist voor het verlenen van een omgevingsvergunning
 3. In te stemmen met het uitvoeren van twee pilots

2017-011083 Instellen "verbod stil te staan" Kapperallee Eefde
Ruimte (I. de Pagter)
Ingestemd met:

 
 1. Een stopverbod in te stellen op de Kapperallee, het gedeelte gelegen tussen de Eefse-beek en Sluis Eefde, door het plaatsen van het bord E2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,
 2. Een ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening “Verkeersbesluit syopverbod Kapperallee Eefde”

2017-013185 * Bestuurlijk arrangement Het Plein
Maatschappelijke ontwikkeling (I. de Pagter)

 
 1. Het college besluit het bestuurlijk arrangement vast te stellen
 2. Memo voor de raad aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad.

2017-013247 * Opheffen Gemeenschappelijke Regeling Het Plein
Maatschappelijke ontwikkeling (I. de Pagter)

 
 1. Het college besluit voornemens te zijn de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein op te heffen per 1 januari 2019.
 2. De raad te informeren over het voorgenomen besluit via de bijgevoegde memo.

2017-011042 * Persoonsgegevensbeschermingsbeleid gemeente Lochem
Directie en control (S.W. van t Erve)
Ingestemd met het persoonsgegevensbeschermingsbeleid gemeente Lochem.
Memo raad tk aangenomen en doorgestuurd naar de raad

2017-011615 * Beantwoording vragen VVD fractie inzake aanrijtijden politie
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van t Erve)
Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad.

2017-013285 * Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren
Publiekscontacten (S.W. van t Erve)
Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad. 

* dit onderwerp kan terugkomen in de RTG/VTG en/of raadsvergadering

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Lochem op 14 november 2017.

de secretaris,                                            de burgemeester,