Lokaal Nieuws

maandag 06 november 2017

Raad stelt begroting 2018 unaniem vast


Op 2 november 2017 vergaderde de gemeenteraad onder meer over de begroting 2018-2021.
De begrotingsbehandeling begon met een presentatie van de raadsfracties waarin zij een samenvatting van hun algemene beschouwingen en hun prioriteiten voor de komende periode weergaven. Veel aandacht werd gevraagd voor onderwerpen als huisvesting voor met name jongeren en ook ouderen, het belang van het werken aan een duurzame samenleving en goede zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. 

Ook aan het actief zoeken van samenwerking met inwoners en andere betrokken partijen bij het ontwikkelen van plannen hechten de raadsfracties grote waarde.

Begroting in notendop
De begroting bedraagt in 2018 ca. 74 miljoen euro. Na het optellen en aftrekken van de cijfers blijkt voor komend jaar een klein overschot (48.000 euro). Ook onze reservepositie is goed op orde. Dat is het resultaat van zorgvuldig begroten en vooruit kijken naar wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten. En willen doen. Vóór en samen met inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers. We zetten ons in voor een duurzame samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Zo is er een bedrag gereserveerd voor de kosten van de aanleg van een breedband-buis in het buitengebied (6 miljoen euro). Ook stellen we extra geld beschikbaar voor ons landschap (ruim 1 miljoen euro voor het onderhoud van bomen en verbeteren van onze bomenstructuren). Voor het faciliteren van projecten voor het versterken van vitale kernen (in dit geval de winkelgebieden/centra van Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem), een nieuwe visie op onderwijs en het toekomstbestendig maken van de huisvesting van bibliotheken is in de begroting geld vrijgemaakt.

Datzelfde geldt voor de sporthallen. Deze dateren uit de jaren ‘70/’80 en het is goed om te gaan onderzoeken wat nodig is zodat de accommodaties aan de eisen en wensen van gebruikers blijven voldoen. Er komt extra geld voor personeel om nieuwe projecten, zoals breedband en voorbereidingen voor de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt, daadwerkelijk uit te kunnen voeren. 

En voor het behoud en verbeteren van gemeentelijke monumenten verhogen we onze monumentensubsidie-pot (naar jaarlijks 110.000 euro). Zo kunnen we meer eigenaren helpen in de kosten van restauratie en het duurzamer maken van hun monument. Onze solide financiële positie maakt het ook mogelijk om in de begroting voor het nieuwe gemeentebestuur, dat in maart 2018 gekozen wordt, 200.000 euro vrij houden. Een bedrag dat zij straks kunnen inzetten om met en voor de samenleving plannen te realiseren die voor hen belangrijk zijn. De financiën waarmee de gemeente haar taken op het gebied van zorg en welzijn uitvoert, blijven op orde. Zo kan iedereen in Bronckhorst mee blijven doen aan de maatschappij en de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft.

Moties, amendementen en stemming
Verschillende fracties dienden nog moties en amendementen in ter aanvulling op de voorliggende begroting. Na een goede en uitgebreide discussie en het verduidelijken van verschillende standpunten stelde de raad de begroting unaniem vast. Alle raadsfracties stemden vervolgens in met het amendement van VVD, GroenLinks en GBB voor een versnelde toepassing van LED-lampen in de openbare verlichting in Bronckhorst. Zie voor meer info het artikel elders op deze gemeentepagina’s. Ook het amendement van CDA, PvdA en D66 voor capaciteit om onder meer mogelijkheden te onderzoeken en pilots op zetten voor huisvesting voor jongeren haalde het met algemene stemmen. Een meerderheid van de fracties nam het amendement van D66 om extra capaciteit vrij te maken voor projecten voor klimaatadaptatie en circulaire economie aan (D66, CDA, PvdA en GroenLinks voor, VVD en GGB tegen). Het amendement van GBB om het vrijgehouden budget in de begroting voor het nieuwe college over te zetten naar de Algemene reserve haalde het niet. Een motie van D66 werd aangenomen (alleen GBB tegen). Met de motie wordt gevraagd om een actievere aanpak om het landschap te versterken. De motie van CDA, PvdA en D66 om prioriteit te geven aan de aanpak van achterstanden in de openbare ruimte in dorpen werd ook aanvaard (alleen VVD tegen).

Tot slot
Er stonden nog meer punten op de agenda van de vergadering. De raad stemde met de Tweede Tussenrapportage in. Ook de motie van CDA en VVD aanvaardden alle fracties. Hiermee dragen zij het college op aandacht te vragen voor de problematiek rond de aanvraagprocedure van een zogenaamde LEADER-subsidie en dit gezamenlijk met andere gemeenten aan te kaarten bij de provincie Gelderland, die de regeling uitvoert. De subsidie is er om initiatieven voor de leefbaarheid op het platteland te stimuleren. De verschillende belastingverordeningen werden unaniem vastgesteld. Van de gemeentelijke belastingtarieven voor 2018 vindt u elders op deze gemeentepagina’s een verkort overzicht. Een motie van CDA en VVD met het verzoek aan het college voor enkele aanpassingen aan de legesverordening werd door alle fracties omarmd.

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken zijn tijdens de vergadering verwijzen wij u naar de pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 23 november 2017.