Lokaal Nieuws

donderdag 12 oktober 2017

Collegevergadering


B&W vergadering 9 oktober 2017 12:30 uur, Gemeentehuis

 


Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 9 oktober 2017. In de B&W vergadering van de volgende week wordt deze gewijzigd of ongewijzigd vastgesteld.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig

 • S.W. van 't Erve (burgemeester) 
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder) 
 • I. de Pagter (wethouder) 
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder) 
 • R. Starke (secretaris) 
 • B. Verboom (bestuursadviseur) 

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 3 oktober 2017
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van t Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 3 oktober 2017 ongewijzigd vastgesteld

2017-012093 Bespreekstuk Woonvisie Lochem 2018 - 2025
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 1. Ingestemd met de bespreekversie van de Woonvisie Lochem 2018 - 2025 en de ter inzage legging daarvan.
 2. Ingestemd met een verkorting van de inspraaktermijn van zes naar vier weken.

2017-012016 * Beantwoording vragen GroenLinks over mantelzorg
Maatschappelijke ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)
Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad.

2017-003668 * Regionaal inkoopbeleid en Lochems addendum
Facilitaire zaken (S.W. van t Erve)

 1. Ingestemd met het Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid en het gemeente-specifieke addendum voor Lochem.
 2. Ingestemd met de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeenten regio Stedendriehoek
 3. Ingestemd met het toepassen van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van de VNG en KING.
 4. Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad. 

* dit onderwerp kan terugkomen in de RTG/VTG en/of raadsvergadering

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Lochem op 16 oktober 2017.

de secretaris,                                              de burgemeester,