Lokaal Nieuws

donderdag 05 oktober 2017

Investeren in de toekomst uitgangspunt begroting 2018


Het college van B&W heeft haar laatste begroting van deze raadsperiode vastgesteld.

 


In een tijd van bezuinigingen, economische crisis en decentralisaties in het sociaal domein, wist het college de koers uit het bestuursakkoord “Koersvast en betrokken” in te zetten en vast te houden, zonder lastenverhogingen voor de inwoners. In de eindsprint zet het college in op investeringen voor de toekomst en biedt tegelijkertijd een sluitende meerjarenbegroting aan.

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein zorgen in de begroting 2018 nog steeds voor financiële onzekerheid. Investeringen in Het Plein, jeugdzorg en de doorontwikkeling integrale toegang zijn nodig om in control te blijven. Het college maakt daarvoor financiële middelen vrij, omdat het de zorg voor inwoners goed wil regelen. Wethouder Bert Groot Wesseldijk legt uit: “Investeringen die we nu doen voor de toekomst, hebben een meerjarig rendement. Het is een typisch geval van de kosten die voor de baten uit gaan. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in kwaliteit en ondersteuning als het gaat om zorg voor onze inwoners in de toekomst (integrale toegang). Dat gaat zeker zijn vruchten afwerpen in de toekomst.”

Speerpunten
Niet alleen in zorg, maar ook in duurzaam onderhoud en beheer van gebouwen en wegen zijn investeringen voor de toekomst nodig. Zo trekt het college in 2018 geld uit voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Almen, voor de nieuw- en verbouw van scholen en voor een manier van wegonderhoud, die is afgestemd op de functie van een weg.

Keuzes nieuwe raad
Het college is trots: er is meer gerealiseerd dan toegezegd in het collegeprogramma. Samen met inwoners, gemeenteraad en de organisatie is gebouwd aan een vitale Lochemse samenleving. Burgerinitiatieven en de nieuwe positie van de gemeente in een snel veranderende samenleving zijn daar uitingen van. Bovendien biedt het college tegen de achtergrond van blijvende grote uitdagingen een sluitende meerjarenbegroting aan. Daarmee geeft het de nieuwe gemeenteraad een basis voor een goede start voor het maken van eigen keuzes. Dat geldt bijvoorbeeld voor een onderwerp als de Omgevingswet. De financiële middelen zijn gereserveerd en de voorbereiding krijgt al in 2018 gestalte. Maar de invoering staat op zijn vroegst gepland voor 2020. Dat betekent dat bestuurlijke keuzes aan de nieuwe raad zijn.

Begrotingsapp
Sinds vorig jaar is de begroting via een interactieve webapplicatie digitaal snel en gemakkelijk te raadplegen. De webapp is te vinden op https://www.lochem.nl/bestuur-organisatienieuws/organisatie/gemeentelijke-financien/.

Besluitvorming
Op maandag 23 oktober staat de begroting 2017 op de agenda van het Rondetafelgesprek (RTG). De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 6 november