Lokaal Nieuws

woensdag 04 oktober 2017

Ondersteuning Thuis krijgt vervolg


Ondersteuning Thuis krijgt een vervolg tot in ieder geval 1 januari 2019. 


Aan de hand van de in samenspraak met aanbieders opgestelde evaluatierapportage heeft het college van de gemeente Berkelland dit besloten. De pilot geeft nog steeds veel mogelijkheden voor experiment en onderzoek. Het doorgaan met de pilot heeft veel potentie om nog verder tot nieuwe inzichten te komen.

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis en zo weinig mogelijk ‘gedoe’
Ondersteuning Thuis is er aan de ene kant op gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten functioneren. Aan de andere kant streven we er naar dat er rondom de inwoner zo weinig mogelijk ‘gedoe’ is. Het is in diverse situaties in het belang van de cliënt zo weinig mogelijk professionals over de vloer te hebben. En boven alles: er is sprake van maatwerk, zoals bedoeld in de Wmo 2015.

Gewenningsproces
Uit de evaluatie komt onder andere naar voren dat inwoners tevreden zijn over de geboden hulp via Ondersteuning Thuis. En medewerkers van Ondersteuning Thuis ervaren dat zij meer inwonergericht kunnen werken. Uit de evaluatie komen ook verschillende verbeterpunten naar voren om Ondersteuning Thuis verder te ontwikkelen.  

Wethouder Marijke van Haaren: “Veranderen en innoveren is niet de makkelijkste weg, dat besef ik mij maar al te goed. Het is in veel opzichten een gewenningsproces bij inwoners, medewerkers, aanbieders en andere betrokkenen. Toch blijf ik enthousiast over de route die we gekozen hebben. We zetten steeds weer stappen op weg naar nieuwe vormen van maatwerk en daarmee komen we steeds verder in hoe we de inwoner zo goed mogelijk kunnen bedienen.”

Samenwerking
Ze vervolgt: “Maar waar ik in deze pilot vooral uitermate content mee ben, is de gezamenlijkheid waarmee we Ondersteuning Thuis ontwikkelen. Samen met inmiddels twaalf aanbieders onderzoeken we nieuwe mogelijkheden. Het aanwezige ‘commitment’ om samen iets nieuws te beginnen ervaar ik als bijzonder. Ook het onderzoek waarvan de in deze rapportage opgenomen evaluatie een weerslag is, is in overleg opgesteld. En bij het doen van aanbevelingen hebben aanbieders een bijdrage geleverd. Op deze plaats dank ik dan ook ieder hartelijk voor de inzet bij Ondersteuning Thuis!”

“Aan de slag”
Met de aanbevelingen in deze rapportage kan de gemeente verder ‘de boer op’. Zo is Ondersteuning Thuis samen met soortgelijke pilots van onder andere Amsterdam en Rotterdam in een brochure van Movisie opgenomen. Ook is er afstemmingsoverleg met buurgemeente Bronckhorst die met een dergelijke pilot van start is gegaan. Gezamenlijk brengen we de resultaten van de pilots Ondersteuning Thuis onder andere in bij de opstelling van de regionale visie ten behoeve van de inkoop 2019. Wethouder Marijke van Haaren: “In de aanbevelingen zitten zeker nog een aantal ‘hobbels’ die genomen moeten worden. Ik zie er naar uit hiermee aan de slag te gaan.”