Regio Nieuws

maandag 15 mei 2017

Subsidie voor kunst/muziek- en sportverenigingen omhoog


Sinds 2015 zien we dat het subsidiebudget voor kunst/muziek- en sportverenigingen niet volledig wordt benut.
In 2012 veranderde het subsidiebeleid en konden verenigingen alleen voor jeugdleden en kwetsbaren subsidie aanvragen. Dit leidde uiteindelijk tot een afname van het aantal verenigingen dat subsidie aanvragen. Om ervoor te zorgen dat het subsidiebudget dat beschikbaar is ook volledig wordt gebruikt heeft het college besloten per 1 januari 2017 enkele aanpassingen door te voeren.

Verhoging subsidiebijdrage
Het bedrag per jeugdlid voor muziekverenigingen gaat omhoog met 40%. Dit betekent dat de subsidie verhoogd wordt van € 150 naar 250 euro per kind. Binnen- en buitensportverenigingen kunnen binnen het beschikbare budget 10% extra subsidie per jeugdlid krijgen. Dit is € 16,50 per kind voor de buitensportverenigingen en € 33 per kind voor binnensportverenigingen. Met deze wijziging wordt het beschikbare budget volledig benut.

Nieuwe beleidsregels
De gemeente ziet dat de rol van de verenigingen verandert. Zij leveren een bijdrage aan participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Hun rol is dus groter dan het bieden van de kernactiviteit. Het gaat om ontmoeten, meedoen, sociale cohesie kortom de leefbaarheid. Op dit moment stelt de gemeente een visie sociale basisinfrastructuur op. Aanleiding is om de rol van het informele veld aan te laten sluiten bij de nieuwe taken vanuit het sociaal domein. Onder deze infrastructuur verstaan we het geheel aan organisaties, diensten en voorzieningen dat de samenhang tussen mensen versterkt, de leefbaarheid vergroot, maar geen specialistische ondersteuning biedt. Verenigingen maken ook onderdeel uit van deze structuur en hebben een belangrijke rol in preventie van bijvoorbeeld ziekte of eenzaamheid. Deze visie is eind 2017 klaar. Aansluitend daarop maakt de gemeente een nieuw subsidiebeleid dat past bij de bijdrage die verenigingen leveren aan participatie en zelfredzaamheid.