Regio Nieuws

woensdag 08 februari 2017

Stand van zaken plannen vestiging rundveebedrijf in Wichmond


Naar aanleiding van berichtgeving in verschillende media waarin staat dat een inwoner van Vorden een groot rundveebedrijf wil vestigen in Wichmond geven wij hier aan wat de actuele stand van zaken is rond de vergunning- en bestemmingsplanprocedures.


Besluit b en w met betrekking tot principemedewerking wijziging agrarisch bouwperceel

Voor de aangekondigde fase 2 is door het bedrijf DDG op 15 oktober 2015 een verzoek om een wijzigingsplan ingediend. Dit verzoek volgt op een eerder verzoek van 13 mei 2015.

Het verzoek heeft betrekking op het veranderen van de vorm en gelijktijdig het uitbreiden van het agrarisch bouwperceel naar maximaal 1,5 ha. In het verzoek is verder aangegeven dat maximaal 138 melkkoeien, 200 jongvee en 50 fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar gehouden zullen worden.

Op 13 september 2016 besloten b en w aan dit verzoek geen principemedewerking te verlenen 

Redenen zijn onder andere dat de locatie in het Nationaal Landschap ligt, een gebied met karakteristieke waarden. Het landschappelijk inpassingsplan van de initiatiefnemer is door onafhankelijke deskundigen van het Gelders Genootschap beoordeeld en versterkt de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap onvoldoende.

Omgevingsvergunning onderdeel bouwen (gemeente Bronckhorst)
Op 3 november 2014 heeft de gemeente Bronckhorst een aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouw ontvangen van de firma Dutch Dairy Genetics B.V. (DDG) voor de bouw van een rundveestal (max. ca. 100 stuks rundvee) op het perceel Polweg 6 in Wichmond. In het kader van de Wet Milieubeheer is een melding op grond van het Activiteitenbesluit gedaan.

De aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de rundveestal is getoetst aan de hiervoor in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gestelde wettelijke criteria. Het bouwplan voldeed aan alle limitatief opgesomde criteria, zodat de vergunning op 30 december 2014 door de gemeente Bronckhorst is afgegeven. Er was ons inziens dus geen weigeringsgrond voor de aanvraag aanwezig.

Op het perceel Polweg 6 is in het verleden altijd een agrarisch bedrijf gevestigd geweest, het bedrijf stond te koop en is verworven door DDG. De bouw van de rundveestal, aangemerkt als fase 1 in de aanvraag, vindt plaats op het daartoe bestemde agrarisch bouwperceel van Polweg 6.

Op het besluit is beroep aangetekend door onder andere omwonenden. De rechter deed in december 2015 uitspraak. Hij vernietigde de vergunning, omdat volgens de rechter al het vee dat niet biologisch gehouden wordt intensief zou zijn. Daarnaast gaf de rechtbank een beperktere uitleg aan de term melkrundvee dan wij hanteren. Hiertegen ging de gemeente in hoger beroep én vroeg om een voorlopige voorziening. Dat laatste diende in maart 2016. De uitkomst is dat de gemeente ten aanzien van het begrip intensieve veehouderij in het gelijk is gesteld. Voor wat betreft de uitleg van de term melkrundvee gaat de Raad van State mee met de uitleg van de rechtbank, waarmee het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen is. De gemeente is niettemin tevreden met de uitspraak. Doordat de Raad van State dezelfde uitleg geeft aan het begrip intensieve veehouderij als wij kunnen andere agrariërs in het gebied geen nadelige gevolgen ondervinden.

Doordat de Raad van State het verzoek om een voorlopige voorziening afwees moesten wij ook een nieuw besluit op bezwaar nemen. In de afgelopen periode is dit besluit voorbereid. Daarnaast heeft de gemeente van initiatiefnemer nieuwe stukken ontvangen met de bedoeling om de verleende vergunning van 30 december 2014 aan te passen.

Om die reden hebben wij op 5 juli 2016 besloten om naast een nieuw besluit op bezwaar ook de vergunning van 30 december 2014 te wijzigen. Hierdoor kunnen in de vergunde stal melkkoeien in plaats van vrouwelijk jongvee worden gehouden. Ook besloten we de vergunning van 30 december 2014 ten aanzien van de brandveiligheidsaspecten en het afwijken van het bestemmingsplan voor de nokhoogte nader te motiveren. De vergunning en bijbehorende stukken zijn zowel naar de Raad van State als de andere procespartijen gestuurd met de bedoeling om ze te betrekken bij de behandeling van het hoger beroep bij de Raad van State. Daarop is door de omwonenden/belanghebbenden opnieuw een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Dit verzoek is medio augustus 2016 behandeld. In de uitspraak van 1 september schorste de Raad van State de vergunning van 5 juli. Reden hiervoor is dat de gevraagde wijzigingen niet van ondergeschikte aard zijn en deze niet meegenomen kunnen worden. Daarnaast is het houden 20 stieren volgens de rechter een vorm van intensieve veehouderij.

Als vervolg op de uitspraak van 1 september 2016 is op 22 december 2016 ons hoger beroep behandeld bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 8 februari 2017 uitspraak gedaan. Zij stelt dat de vergunning van 30 december 2014 terecht door de rechtbank Gelderland is vernietigd. Maar laat de vergunning die de gemeente op 5 juli 2016 verleende in stand. Volgens de Raad van State voldoet deze vergunning aan de voorwaarden. 

Voorbereidingsbesluit Polweg 6 in Wichmond
De gemeenteraad heeft op 28 januari 2016 een voorbereidingsbesluit genomen voor de Polweg 6. Zij deed dit om de mogelijkheid te hebben om een open discussie te voeren over aard, schaal, grootte en toekomst van de landbouw in het kader van het nieuwe bestemmingsplan voor een groot deel van het gemeentelijk buitengebied.

Het voorbereidingsbesluit beslaat het agrarisch bouwperceel op de Polweg zoals dat vastgelegd is in het bestemmingsplan, met uitzondering van het deel van het bouwperceel waar overeenkomstig de omgevingsvergunning de eerste fase (voor ca. 100 koeien) gebouwd kan worden. De redenen voor het besluit zijn dat de locatie binnen een kwetsbaar gebied ligt en het momenteel nog te weinig duidelijk is welke plannen de initiatiefnemer uiteindelijk heeft. Ook bestaat tegen het voornemen veel maatschappelijke weerstand.

Voor de resterende plannen voor het perceel (fase 2 en 3) betekent het voorbereidingsbesluit dat nu eerst de discussie in de raad afgewacht moet worden. Voor het buitengebied Hengelo/Vorden is momenteel een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij aard, schaal, grootte en toekomst van de landbouw. De raad wil de discussie daar laten plaatsvinden en niet nu naar aanleiding van één aanvraag. Het voorbereidingsbesluit is een jaar geldig. Het kaartje in de bijlage geeft een weergave van het gebied waarvoor het besluit genomen is.